FSMVÜ | Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Resmi İnternet Sitesi
FSMVÜ Yandal Yönergesi

Senato Karar Tarihi: 28.12.2017   Senato Karar Sayısı:  2017-126/01

FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ
YANDAL PROGRAMI YÖNERGESİ


BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Tanım, Dayanak

Amaç
MADDE 1 - (1) Yandal programının amacı, anadal lisans programlarını başarıyla yürüten öğrencilerin ilgi duydukları başka bir dalda bilgilenmelerini sağlamaktır.

Tanımlar
MADDE 2 - (1) Anadal programı, öğrencinin ÖSYS ile girdiği bölüme/programa verilen addır. Yandal programı ise, Anadal programı dışındaki bölümlerde ilgi duydukları başka bir dalda bilgilenmek amacıyla izlediği derslerden oluşan sertifika programıdır. Yandal programı ayrı bir lisans programı anlamı taşımaz.

Dayanak
MADDE 3 - (1) Bu Yönerge, Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal İle Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

İKİNCİ BÖLÜM
Uygulama Esasları

Yandal Programının Açılması ve Kontenjanlar
MADDE 4 - (1) Yandal programı, programı açmak isteyen bölümlerin başvurusu, ilgili fakülte kurulunun önerisi ve senatonun onayı ile gerçekleşir.

(2) Yandal programlarının kontenjanları, ilgili programın açılmasına karar veren fakülte yönetim kurulu tarafından belirlenir ve senato tarafından onaylanır.

Yandal Programı Başvuru ve Kabul Koşulları
MADDE 5 - (1) Yandal programına, Anadal lisans öğreniminin en erken üçüncü, en geç altıncı yarıyılı başında başvurulabilir.

(2) Öğrencinin Yandal programına başvuru yapabilmesi için; ilgili yarıyıla kadar anadal programında aldığı tüm dersleri başarması; ağırlıklı genel not ortalaması (AGNO)'nın 4.00 üzerinden en az 2.50 olması gerekir.
(3) Yandal programına başvurular, Öğrenci İşleri web sayfasından “online” olarak yapılır. Başvuru yapan öğrenciler Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından ön değerlendirmeye alındıktan sonra ilgili evraklar fakülte sekreterliğine teslim edilir. Fakültelerce oluşturulan Yandal programı komisyonu tarafından kriterlere uygun öğrenciler tespit edilir.  Başvurusu kabul edilen öğrencilerin listesi fakülteler tarafından web sayfasında ilan edilmek üzere Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına fakülte yönetim kurulu kararı alınarak gönderilir.
(4) Aynı anda Çift Anadal programı ile Yandal programına kayıt yapılabilir.

Yandal Programının Uygulanması
MADDE 6 - (1) Yandal programı lisans öğrencileri için en az 30 AKTS değerinde dersten oluşur.

(2) Yandal programları ilgili bölümlerin işbirliği ile yürütülür.
(3) Yandal programları, ilgili bölümün önerisi ve yönetim kurulu kararı ile seçilen Yandal danışmanları tarafından izlenir. Yandal danışmanları fakülte Yandal Komisyonlarını oluşturur. Bu komisyon programlar arasında koordinasyonu sağlar. Müfredat değişikliklerini takip ederek gerekli düzenlemelerin yapılmasını bölüm başkanlıklarına önerir.
(4) Yandal programına başvurusu kabul edilen öğrenci, Yandal programı müfredatında yer alan dersleri almak ve bu dersleri başarmak zorundadır. Bu dersler ilgili bölümler arasında kararlaştırılır. Her iki bölümde ortak olan dersler, yandal müfredatına dâhil edilmez. Yandal müfredatları, ilgili fakülte kurullarının önerisi üzerine Üniversite Senatosu tarafından belirlenir.
(5) Öğrencilerin bir dönemde alabileceği toplam AKTS sınırı yandal ağırlıklı genel not ortalamasına göre belirlenir. Ağırlıklı genel not ortalaması 1,99 ve altında olan öğrenciler en çok 32 AKTS; 2,00 ile 2,49 arası olanlar en çok 35 AKTS; 2,50 ile 2,99 arası olanlar en çok 40 AKTS; 3,00 ve daha yüksek olanlar ise en çok 45 AKTS ders alabilirler.

Yandal Programı Esasları, Mezuniyet Koşulları ve İlişik Kesme
MADDE 7 - (1) Yandal programında öğretim, Anadal öğretiminde uygulanan yönetmelik ve yönergeler kapsamında ve Anadal programı için öngörülen yasal süre içinde yürütülür.

(2) Yandal programı için ayrı transkript düzenlenir. Dönem ve ağırlıklı genel not ortalamaları ayrı ayrı hesaplanır.
(3) Yandal öğretimi gören öğrenciler, açılması halinde Yaz Öğretiminde daha önce almadıkları dersleri de alabilirler. Ön koşullu derslerle ilgili uygulama yaz okulunda da geçerlidir.
(4) Anadal programında izinli sayılan öğrenciler, yandal programında da izinli sayılırlar. Yandal programında dersin açılmaması ve çakışması gibi nedenlerle ders alamayacak olan öğrencilere, yandal programını veren fakültenin yönetim kurulu kararı ile dönem izni verilebilir.
(5) Yandal programında, izin almadan iki dönem üst üste ders almayan öğrencinin Yandal programından kaydı silinir.
(6) Anadal programında ağırlıklı genel not ortalaması, 4.00 üzerinden 2.00’un altına düşen öğrencilerin Yandal programıyla ilişkisi kesilir.
(7) Yandal programından ayrılarak ilgili koşulları sağlamak kaydıyla çift anadal programına kabul edilen öğrencilerin Yandal programında aldıkları dersler çift Anadal programına sayılabilir.
(8) Öğrenciler Yandal programını kendi istekleri ile bırakabilirler. Yandal programından kayıt sildiren öğrenci, aynı Yandal programına tekrar kayıt yaptıramaz. Öğrencinin Yandal programında başarılı olduğu dersler Anadal programının genel not ortalamasına dahil edilmeksizin transkript ve diploma ekinde yer alabilir.
(9) Öğrenciler, Yandal programından ayrıldıklarında, başarısız oldukları Yandal programı derslerini tekrarlamakla yükümlü değildir.
(10) Anadal programından mezuniyet hakkını elde eden ancak Yandal programını bitiremeyen öğrencilere ilgili yönetim kurullarının kararı ile en fazla iki yarıyıl ek süre tanınır.
(11) Yandal programı müfredatında yer alan tüm dersleri başarıyla tamamlayan ve ağırlıklı genel not ortalaması en az 2.00 olan öğrencilere Yandal Sertifikası verilir.
(12) Yandal programını tamamlayan öğrenci, Yandal alanında lisans ve önlisans diplomasıyla verilen hak ve yetkilerden yararlanamaz.
(13) Çift Anadal programından ayrılan bir öğrenci, bir yandal programının tüm gereklerini yerine getirmişse Yandal Sertifikası almaya hak kazanır.
(14) Yandal programına kabul edilen öğrencilerden ayrıca bir ücret alınmaz. Yaz Okulunda derslerin açılması halinde AKTS kredisi başına Yaz Okulu ücreti ödenir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
Çeşitli ve Son Hükümler

Yürürlük
MADDE 8 - (1)  Bu Yönerge, senato tarafından kabul edildiği tarihten itibaren yürürlüğe girer.

Yürütme
MADDE 9 - (1)  Bu Yönerge hükümlerini Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Rektörü yürütür.

HIZLI MENÜ
Strateji Geliştirme
Daire Bşk.
Kalite
Yönetim Bilgi Sistemi
Akademik
Veri Yönetim Sistemi
SKS
Uluslararası
Ofis
FSM SEM
ALUTEAM
KURAM
FSM
TÜMER
Kariyer
Merkezi
Kütüphane
İngilizce Hazırlık
Programı