FSMVÜ | Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Resmi İnternet Sitesi
WhatsApp Danışma Hattı
FSMVÜ Uzaktan Eğitim Merkezi Yönetmeliği

12 Şubat 2018 PAZARTESİ       Resmî Gazete      Sayı : 30330

FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ


BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1
– (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2
– (1) Bu Yönetmelik, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak
MADDE 3
– (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 ncimaddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 4
– (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Merkez (FSM-UZEM): Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezini,
b) Müdür: Merkezin Müdürünü,
c) Rektör: Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Rektörünü, ç) Senato: Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Senatosunu,
d) Üniversite: Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesini,
e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu, ifade eder.


İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin Amaçları
MADDE 5
– (1) Merkezin amaçları şunlardır:
a) İletişim ve bilgi teknolojilerine dayalı olarak uzaktan eğitim ile ilgili araştırma geliştirme ve uygulama çalışmaları ve yayınlar yapmak.
b) Ön lisans, lisans, lisansüstü ve yaşam boyu eğitim de dahil tüm eğitim programları kapsamında uzaktan yapılan eğitim için plan, program, koordinasyon ve uygulama faaliyetleri yürütmek.
c)  Üniversitede verilmekte olan dersleri e-öğrenme temeline dayanan teknolojilerle desteklemek.
ç)  Uzaktan eğitim sisteminin tüm aşamalarına akademik ve teknik destek sağlamak.
d) Üniversitede uzaktan eğitimin aksatılmadan yürütülmesiyle ilgili her türlü idari, teknik ve akademik faaliyetlerin ilgili mevzuata uygun olarak yürütülmesini sağlayıcı tedbirleri almak.
e) Uzaktan eğitimin yürütüldüğü öğretim yönetim sistemi yazılımının çalışmasını temin etmek ve yönetimini gerçekleştirmek.
f) Üniversitede uzaktan eğitim sistemi için ihtiyaç duyulacak her türlü yazılımı tasarlamak veya mevcut yazılımları ihtiyaca göre güncellemek.
g) Uzaktan eğitim uygulaması olarak gerçekleştirilecek ders, seminer veya kurslar için internet tabanlıöğretim materyalleri geliştirmek ve yürürlüğe koymak.
ğ) İhtiyaç duyulan alanlarda toplumun her kesimine yönelik diploma ve sertifika programları düzenleyerek bilgiyi ve yaşam boyu öğrenme ilkesini topluma yaymak.
h)  Kamu ve özel sektör kurum ve kuruluşlarının eğitim programlarını e-öğrenme uyarlamalarına ve uzaktan eğitim sistemleri geliştirmelerine katkıda bulunmak; bilgi birikimini ilgili kurum ve kuruluşlara aktarmak, uzaktan eğitimle ilgili araştırma ve uygulamalarda yerli ve yabancı kuruluşlarla işbirliği içinde olmak.
ı) Farklı birimlerde veya diğer üniversitelerde ihtiyaç duyulması durumunda uzaktan eğitim sistemlerinin kurulması ya da Üniversite alt yapısının kullanılarak bu tür hizmetlerin verilmesi konusunda çözümler geliştirmek, ürün ve danışmanlık hizmetleri vermek.

Merkezin Faaliyet Alanları
MADDE 6
– (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:
a) Uzaktan eğitim konularında araştırma ve geliştirme çalışmaları yapmak.
b) Üniversite tarafından yürütülmekte olan internet destekli öğretim çalışmaları için ders içeriklerini hazırlamak.
c) Üniversite içi ve Üniversite dışı projelerde ihtiyaç duyulan yazılım otomasyonlarını ve ders içeriklerini gerçekleştirmek, bu konularda danışmanlık yapmak ve gerekli koordinasyonu sağlamak.
ç) Bilgi toplumuna geçiş sürecinde Türkiye’nin kalkınmasına ve gelişmesine yardımcı nitelikteki eğitimlerin e-öğrenme vasıtasıyla yaygınlaştırılması için bilimsel ve teknolojik araştırmalar yapmak ve önermek.
d) Uzaktan eğitim ile ilgili araştırma ve uygulamalarda yerli ve yabancı kuruluşlarla işbirliği yapmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin Yönetim Organları
MADDE 7
– (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:
a) Müdür.
b) Yönetim Kurulu.
c) Danışma Kurulu.

Müdür
MADDE 8
– (1) Müdür, Üniversitenin aylıklı ve devamlı statüdeki akademik personeli arasından Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Süresi sona eren Müdür yeniden görevlendirilebilir.
(2) Müdür, Merkez çalışmalarında kendisine yardımcı olmak üzere, Üniversite personeli arasından en fazla iki kişiyi müdür yardımcısı olarak görevlendirmek üzere Rektörün onayına sunar.
(3) Müdür yardımcıları, Müdür ile işbirliği içinde Merkez çalışmalarında Müdüre yardımcı olur. Müdürün geçici olarak görevinden ayrılması halinde yerine müdür yardımcılarından birisi vekâlet eder ve Merkezi yönetir.

Müdürün Görevleri
MADDE 9
– (1) Müdürün görevleri şunlardır:
a)Merkezi amaçları doğrultusunda yönetmek, Merkez çalışmalarını koordine etmek.
b)Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak, başkanlık etmek ve alınan kararları uygulamak.
c)Merkezin yıllık faaliyet raporunu ve bir sonraki yıla ait çalışma programını düzenlemek ve Yönetim Kurulunun görüşünü aldıktan sonra Rektörün onayına sunmak.
ç)Merkezin idari işlerini yürütmek, personel ihtiyacını belirlemek ve Rektörün onayına sunmak.
d)Yurt içi ve dışı uygulama ve araştırma merkezleri ile işbirliği yapmak.
e)Merkezin Üniversitenin diğer birimleriyle olan bilgi faaliyetlerine ilişkin koordinasyonunu sağlamak.
f) İnternet üzerinden uzaktan eğitim yapacak olan ön lisans, lisans ve lisansüstü program ve bölümleri, bölüm/program başkanlarının, ilgili kurum yöneticilerinin görüşlerini alarak Rektörün onayına sunmak.
g)Uzaktan eğitim yapan bölümlerin akademik programlarının görüşülmesi sırasında, ilgili meslek yüksekokulu, yüksekokul, fakülte ve enstitü kurullarında ilgili bölüm/program başkanlarıyla birlikte görüşmelere katılmak.

Yönetim Kurulu
MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu, Müdür ve Üniversite öğretim elemanları arasından Müdürün önerisi ve Rektörün onayı ile üç yıl için görevlendirilen dört üye olmak üzere beş kişiden oluşur. Görev süresi biten üyeler tekrar görevlendirilebilir. Üyeliklerin herhangi bir nedenle boşalması halinde kalan süreyi tamamlamak üzere yeni bir üye görevlendirilebilir. Müdür, Yönetim Kurulunun başkanıdır. Yönetim Kurulu, Müdürün daveti üzerine yılda en az iki kez üyelerinin salt çoğunluğu ile toplanır ve kararlar toplantıya katılanların oy çokluğu ile alınır. Müdür ihtiyaç duyduğu zaman Yönetim Kurulunu olağanüstü olarak toplantıya çağırabilir.

Yönetim Kurulunun Görevleri
MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a)  Merkezin yönetimi ile ilgili kararları almak.
b)  Rektörlüğe sunulacak faaliyet raporunu görüşmek.
c) Araştırma ve uygulayıcı elemanların, eğitim ile ilgili araştırma, yayın ve bilimsel toplantılara katılmaları için yapacakları mali destek isteklerini değerlendirmek.
ç)  Merkeze gelen iş ve proje tekliflerini değerlendirip, önerilerde bulunmak.
d)  Merkez için gerek duyulan çalışma grupları ve komisyonları kurmak.
e) Bölüm /program başkanlıklarına bildirilmek üzere programda okutulacak ders içerikleriyle ilgili tavsiye kararları almak.
f)  Program içeriklerinin güncelleştirilmesiyle ilgili tavsiye kararları almak.
g) Programda yer alacak internet içerikleriyle ilgili standartları oluşturmak ve gözden geçirmek, konuyla ilgili bölüm/program başkanlıklarına tavsiyelerde bulunmak.

Danışma Kurulu ve Görevleri
MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; Yönetim Kurulu tarafından önerilen Üniversitenin içinden veya dışından konu ile ilgili kamu ve özel kuruluşların temsilcisi üyelerden veya konu ile ilgili toplam 5 uzman kişiden oluşur.
(2) Danışma Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine yılda en az bir kez toplanarak, Merkezin çalışmaları konusunda görüşlerini bildirir ve yeni çalışma alanları üzerine Yönetim Kuruluna önerilerde bulunur.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Hüküm Bulunmayan Haller
MADDE 13
– (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Senato ve Üniversite Yönetim Kurulu kararları uygulanır.

Yürürlükten Kaldırılan Yönetmelik
MADDE 14 – (1) 6/10/2013 tarihli ve 28787 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük
MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme
MADDE 16– (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Rektörü yürütür.

HIZLI MENÜ
Strateji Geliştirme
Daire Bşk.
Kalite
Yönetim Bilgi Sistemi
Akademik
Veri Yönetim Sistemi
SKS
Uluslararası
Ofis
FSM SEM
ALUTEAM
KURAM
FSM
TÜMER
Kariyer
Merkezi
Kütüphane
İngilizce Hazırlık
Programı