FSMVÜ | Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Resmi İnternet Sitesi
FSMVÜ Sürekli Eğitim Merkezi Yönetmeliği

Resmi Gazete Tarihi: 02.03.2011    Resmi Gazete Sayısı: 27862

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
 

 


YÖNETMELİK
 

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesinden:

FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİSÜREKLİEĞİTİM

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİYÖNETMELİĞİ

BİRİNCİBÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

             Amaç

             MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ilişkin usul ve esaslarıdüzenlemektir.

             Kapsam

             MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik; Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ilişkin hükümleri kapsar.

             Dayanak

             MADDE 3 (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılıYükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralıalt bendi ile  14 üncümaddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

             Tanımlar  

             MADDE 4 (1) Bu Yönetmelikte geçen;

             a) Merkez (FSMVÜ-SEM): Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezini,

             b) Müdür: Merkezin Müdürünü,   

             c) Mütevelli Heyeti: Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Mütevelli Heyetini,

             ç) Rektör: Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Rektörünü,

             d) Senato: Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Senatosunu,

             e) Üniversite: Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesini,

             f) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu

             ifade eder.

İKİNCİBÖLÜM

Merkezin Amacıve Faaliyet Alanları

             Merkezin amacı

             MADDE 5 (1) Merkezin amacı; Üniversitenin mezunlarıile mensuplarının ve toplumun her kesiminin yaşam boyu öğrenim süreçlerinde yer almalarıiçin ihtiyaçduyulan her alanda eğitim programlarıdüzenleyerek Üniversite personeli ve öğrencilerinin, çeşitli meslek grubu mensuplarının ve diğer bireylerin bilgi ve becerilerini arttırmak, mesleki kariyerlerini desteklemek amacıyla kurslar, seminerler, çalıştaylar, konferanslar ve sempozyumlar düzenlemek, danışmanlık hizmetleri sunmaktır.

             Merkezin faaliyet alanları

             MADDE 6 (1) Merkezin faaliyet alanlarışunlardır:

             a) Üniversite öğrencilerine ve personeline, kamuya veya özel sektöre ihtiyaçduyduklarıalanlarda danışmanlık ve eğitim hizmeti vermek, nitelikli işgücüyetiştirmek amacıyla gerekli her türlüçalışmayıyapmak,

             b) Kitap, dergi, broşür ve benzeri her türlüyayın faaliyetlerini gerçekleştirmek,

             c) Yerel, bölgesel, ulusal ve uluslararasıdüzeyde her türlüeğitim programları, kurslar, seminerler, konferanslar, sempozyumlar ve benzeri etkinlikler düzenlemek, bu faaliyetleri diğer merkezler ile birlikte koordine etmek ve bu alanlarda Üniversite imkanlarının tanıtımınısağlamak ve konuyla ilgili her türlüfaaliyette bulunmak,

             ç) Merkezin faaliyetlerinin koordinasyonunu sağlayarak Üniversitenin kamu, özel sektör ve uluslararasıkuruluşlarla işbirliğini geliştirmesine katkıda bulunmak,

             d) Merkezce düzenlenen eğitim programlarısonunda katılım belgesi veya sertifika vermek.

ÜÇÜNCÜBÖLÜM

Merkezin Yönetim Organlarıve Görevleri

             Merkezin yönetim organları     

             MADDE 7 (1) Merkezin yönetim organlarışunlardır:

             a) Müdür,

             b) Yönetim Kurulu.

             Müdür

             MADDE 8 (1) Müdür; Rektörün önerisi ve Mütevelli Heyeti Başkanının onayıyla Üniversitenin tam zamanlıöğretim elemanlarıarasından üçyıl için görevlendirilir. Görev süresi sona eren Müdür, yeniden görevlendirilebilir. Müdürün altıaydan fazla görevinin başında bulunmadığıhallerde, görevi sona erer.

             (2) Müdürün, çalışmalarında kendisine yardımcıolmak üzere Üniversite öğretim elemanlarıveya Üniversite personeli arasından önereceği en fazla iki kişi Rektör tarafından müdür yardımcısıolarak görevlendirilir. Müdürün, görevinin başında bulunamadığıhallerde yerine yardımcılarından birisi vekalet eder.

             Müdürün görevleri

             MADDE 9 (1) Müdürün görevleri şunlardır:

             a) Merkezi temsil etmek,

             b) Yönetim Kurulunun aldığıkararlarıve çalışma programınıuygulamak,

             c) Merkezi, amacıdoğrultusunda yönetmek,

             ç) Uygulanan programlara ve faaliyetlere ilişkin koordinasyonu sağlamak,

             d) Merkezin yıllık faaliyet raporunu ve bir sonraki yıla ait çalışma programınıdüzenlemek ve Yönetim Kurulunun görüşünüaldıktan sonra Rektörün onayına sunmak,

             e) Yönetim Kuruluna başkanlık yapmak.

             Yönetim kurulu

             MADDE 10 (1) Yönetim Kurulu; Müdür ile Üniversite öğretim elemanlarıarasından Rektörün önerisi ve Mütevelli Heyeti Başkanının onayıyla görevlendirilen dört üye olmak üzere en az beşüyeden oluşur.

             (2) Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üçyıldır. Görev süresi dolan üyeler yeniden görevlendirilebilir. Görev süresi bitmeden ayrılan üyelerin yerine, aynıusulle yenileri görevlendirilir. Yönetim Kurulu, Müdürün daveti üzerine en az iki ayda bir üyelerinin salt çoğunluğu ile toplanır ve kararlar toplantıya katılanların oy çokluğu ile alınır. Müdür ihtiyaçduyduğu zaman Yönetim Kurulunu olağanüstüolarak toplantıya çağırabilir.

             Yönetim kurulunun görevleri

             MADDE 11 (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

             a) Merkezin faaliyetleriyle ilgili eğitim programlarının planlanmasıve hazırlanması, eğitim programlarına katılım koşullarının belirlenmesi, eğitim verecek birimler arasında gerekli koordinasyonun sağlanmasıkonularında kararlar almak,

             b) Faaliyet raporunun düzenlenmesine ilişkin esaslarıtespit etmek ve sunulan raporu değerlendirmek,

             c) Bir sonraki döneme ait çalışma programının düzenlenmesine ilişkin esaslarıtespit etmek ve sunulan raporu değerlendirmek,

             ç) Eğitim programlarısonunda verilecek katılım belgesi, sertifika ve benzeri belgelerin verilmesi ile ilgili esaslarıbelirlemek.

DÖRDÜNCÜBÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

             Personel ihtiyacı

             MADDE 12 (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı2547 sayılıKanunun 13 üncümaddesine göre Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

             Harcama yetkilisi

             MADDE 13 (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör bu yetkisini Müdüre devredebilir.

             Hüküm bulunmayan haller

             MADDE 14 (1)  Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Senato ve Yönetim Kurulu kararlarıuygulanır.

             Yürürlük

             MADDE 15 (1) Bu Yönetmelik yayımıtarihinde yürürlüğe girer.

             Yürütme

             MADDE 16 (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Rektörüyürütür.

 

HIZLI MENÜ
Strateji Geliştirme
Daire Bşk.
Kalite
Yönetim Bilgi Sistemi
Akademik
Veri Yönetim Sistemi
SKS
Uluslararası
Ofis
FSM SEM
ALUTEAM
KURAM
FSM
TÜMER
Kariyer
Merkezi
Kütüphane
İngilizce Hazırlık
Programı