FSMVÜ | Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Resmi İnternet Sitesi
Öğrenci Konseyi Yönergesi

Senato Karar Tarihi: 10.06.2011    Senato Karar Sayısı: 14

 

FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KONSEYİ YÖNERGESİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
Madde 1-
Bu Yönergenin amacı, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesine kayıtlı öğrencilerin eğitim, sağlık, spor ve kültürel ihtiyaçlarının karşılanması ve geliştirilmesinde haklarını gözetmek, ulusal çıkarlar konusunda duyarlı olmalarını sağlamak, yönetim organları ile öğrenciler arasında etkili bir iletişim kurarak öğrencilerin beklenti ve isteklerini yönetim organlarına iletmek ve öğrencilerin eğitim-öğretim konusundaki kararlara katılımını sağlamak amacıyla oluşturulacak Öğrenci Konseyinin seçim ve çalışma esaslarını düzenlemektir.

Kapsam
Madde 2-
Yönergede öngörülen esaslar, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesinin İngilizce hazırlık programı, Arapça hazırlık programı, ön lisans ve lisans öğrencilerini kapsar.

Dayanak
Madde 3 -
Bu Yönerge 20.09.2005 tarihli ve 25942 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Konseyleri ve Yükseköğretim Kurumları Ulusal Öğrenci Konseyi Yönetmeliğine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
Madde 4 -
Bu Yönergede geçen;

a)Bölüm/Program Öğrenci Temsilcisi: Fakülte, Meslek Yüksekokulu, İngilizce Hazırlık Programı (İHP), Arapça Hazırlık Programındaki (AHP) her bir bölüm/programda bulunan tüm sınıflarda, kayıtlı öğrencilerin, kendi aralarından, bulundukları bölüm/program öğrencilerini, Öğrenci Temsilciler Kurulu’nda temsil etmesi için seçtiği öğrenciyi,
b)Öğrenci Temsilcileri Kurulu: Fakülte, Meslek Yüksekokulu, İngilizce Hazırlık Programı, Arapça Hazırlık Programındaki bölüm/programda bulunan tüm sınıfların öğrenci temsilcilerinden oluşan kurulu,
c)Fakülte/Meslek Yüksekokulu/İHP/AHP Öğrenci Temsilcisi: Fakülte, Meslek Yüksekokulu, İHP, AHP’ndaki bölüm/programda bulunan tüm sınıfların öğrenci temsilcilerinin, kendi aralarından, bulundukları Fakülte/Meslek Yüksekokulu/İHP/AHP öğrencilerini Öğrenci Konseyinde temsil etmesi için katılanların salt çoğunluğuyla seçtiği öğrenciyi,
d)Öğrenci Konseyi Genel Kurulu: Fakülte, Meslek Yüksekokulu, İHP ve AHP öğrenci temsilcilerinden oluşan kurulu,
e)Öğrenci Konseyi Yönetim Kurulu: Öğrenci Konseyi Genel Kurulu tarafından kendi üyeleri içerisinden salt çoğunlukla seçilen başkan, başkan yardımcısı, genel sekreter, eğitim-öğretim sorumlusu, sağlık- spor ve kültür sorumlusu olmak üzere 5 kişiden oluşan Öğrenci Konseyinin yönetim organını,
f)Öğrenci Konseyi Kurultayı: Fakülte, Meslek Yüksekokulu, İHP ve AHP öğrenci temsilcilerinin katılımıyla, her yıl Kasım ayında gerçekleştirilen Öğrenci Konseyinin genel kurul toplantısını,
g)Öğrenci Konseyi Kurultayı Divan Kurulu: Öğrenci Konseyi Kurultayı’nda gündem maddelerinin bu Yönetmeliğe ve yükseköğretim kurumlarının konuya ilişkin hazırlayacakları yönerge hükümlerine uygun olarak gerçekleştirilmesi için Öğrenci Konseyi Genel Kurulunca seçilen kurulu,
h)Öğrenci Konseyi Denetleme Kurulu: Öğrenci Konseyinin denetleme organını,
ı)Öğrenci Konseyi Başkanı: Öğrenci Konseyi Genel Kurulu tarafından kendi üyeleri arasından salt çoğunlukla seçilen Öğrenci Konseyi Yönetim Kurulu başkanını ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Seçimlerle İlgili Esaslar

Öğrenci Temsilcileri Seçimlerine İlişkin Genel Esaslar:
Madde 5-
Seçim Kurulu:
Üniversitenin akademik ve idari personeli arasından Rektör tarafından görevlendirilecek, Başkan dâhil yedi kişiden oluşur. Seçim Kurulu Başkanı, gerekli gördüğünde idari ve akademik birimlerden uzman ve danışman görevlendirebilir.

Seçim Kurulu her yıl Kasım ayı içerisinde Öğrenci Konseyi seçim takvimini belirleyerek ilan eder. Seçimler Kasım ayı içerisinde yapılır. Bu süre ve program içerisinde yapılan seçimlerde, bir birimde herhangi bir nedenle sonuç alınamaz ise, o birimde o akademik yıla ilişkin temsilci seçilmemiş olur.

Seçim Kurulunun Görev ve Yetkileri:
a)Seçim takvimini belirlemek,
b)Seçimlerle ilgili bilgileri duyurmak,
c)Adaylık başvurularını almak, adayların, adaylığa uygun olup olmadıklarının inceleyerek, uygun olan adayları ilan etmek,
d)Seçmen listelerini hazırlayıp duyurmak,
e)Seçimlerin yönergeye, seçim kurulu kararlarına ve ilgili mevzuata uygun olarak yürütülmesi,
f)Her fakülte için sandık kurulu sorumlularının belirlenmesi ve görevlendirilmesi,
g)Oy pusulalarının bastırılması ve mühürlenmesini sağlamak,
h)Seçimlerin düzenli ve güvenlik içinde yapılması için gerekli düzenlemeleri yapmak,
ı)Seçimleri düzenlemek ve sonuçlarını tutanakla rektörlüğe bildirmek, üniversite kamuoyuna duyurmak,
j)Seçimlerle ilgili yapılan itirazları inceleyip, karara bağlanmak.

Adaylık ve Seçim Koşulları:
Madde 6-
(1) Öğrenci temsilciliklerine aday olacak öğrencilerde aranacak şartlar:

a)İlgili fakülte, yüksekokul, meslek yüksekokulu, İHP veya enstitünün kayıtlı öğrencisi olması
b)Siyasi parti organlarında üye veya görevli olmaması,
c)Yükseköğretim kurumundan uzaklaştırılmasını gerektiren bir suç işlememiş olması,
d)Seçimin yapıldığı dönemde kayıt dondurmamış olması.
2-Aday öğrenciler, seçim takviminde belirlenen süre içinde yazılı olarak Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığına başvurarak, adaylıklarını ilan ederler. Bu isimler Seçim kurulunca ilgili fakülte ve meslek yüksekokullarında ilan edilir.
3-Adaylar seçim takviminde belirlenen süre içinde bireysel tanıtma kampanyasını Seçim Kurulunca belirlenecek mekân ve saatlerde yürütebilirler.
4-Çift anadal programlarına kayıtlı öğrenciler çift anadal yaptıkları programlarda, İHP ve AHP öğrencileri destek sınıfında öğrenci temsilciliğine aday olamazlar. 5- Aday öğrencinin AGNO (Ağırlıklı genel not ortalaması) 2.00 aşağı olamaz.6-Seçimin sonuçlanabilmesi için birinci tur seçimlerde seçimin yapıldığı programda kayıtlı öğrencilerin en az %60’ının, ikinci tur oylamada ise en az %50’sinin seçime katılması şarttır. İlk iki turda seçim sonuçlanmaz ise üçüncü tur oylamada katılma yüzdesi şartı aranmaz. 7-Öğrenci Temsilcisinin seçilme niteliklerini kaybetmesi ya da herhangi bir nedenle süresi bitmeden önce görevinden ayrılması halinde kalan süreyi tamamlamak üzere, ilgili programda bir ay içerisinde aynı usülle yeni bir temsilci seçilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Birimler ve Görev Tanımları

Bölüm/Program Öğrenci Temsilcisinin Görevleri
Madde 7-
Bölüm/Program
Öğrenci Temsilcisinin görevleri şunlardır:

a)Öğrenci Konseyi organlarının aldığı kararları temsil ettiği birimde duyurmak ve uygulamalarını izlemek,
b)Öğrenci Temsilcileri Kurulu toplantılarına katılmak ve bu toplantılarda kendi program öğrencilerini temsil etmek,
c)Temsil ettiği bölüm/programdaki öğrenci sorunlarını belirlemek ve bunların çözümü için Öğrenci Temsilciler Kurulu ve Üniversitenin ilgili yönetim organlarına iletmek,
d)Kendi bölüm/program öğrencilerini, öğrenci etkinliklerinde temsil etmek,
e)Temsil ettiği bölüm/programdaki öğrencilerle bu birimlerin yönetim organları arasında iletişimi geliştirmek,
f)Temsil ettiği bölüm/programdaki öğrenci etkinliklerini koordine etmek,

Fakülte/Meslek Yüksekokulu/İHP/AHP Öğrenci Temsilcisinin Görevleri
Madde 8-

a)Öğrenci Konseyi organlarının aldığı kararları temsil ettiği Fakülte/Meslek Yüksekokulu/İHP/AHP’de duyurmak ve uygulamalarını izlemek,
b)Temsil ettiği Fakülte/Meslek Yüksekokulu/İHP/AHP öğrencilerinin sorunlarını belirlemek ve bunların çözümü için Öğrenci Konseyine ve Üniversitenin ilgili yönetim organlarına iletmek,
c)Temsil ettiği Fakülte/Meslek Yüksekokulu/İHP/AHP öğrencilerini, öğrenci etkinliklerinde temsil etmek,
d)Temsil ettiği Fakülte/Meslek Yüksekokulu/İHP/AHP öğrencileri ile bu birimlerin yönetim organları arasında iletişimi geliştirmek,
e)Temsil ettiği Fakülte/Meslek Yüksekokulu/İHP/AHP öğrenci etkinliklerini koordine etmek,
f)Dekan veya Meslek Yüksekokulu Müdürünün daveti üzerine, öğrencilerle ilgili konuların görüşülmesi sırasında Fakülte ve Meslek Yüksekokulu yönetim kurulu ve akademik kurul toplantılarına katılmak.

Öğrenci Temsilcileri Kurulu
Madde 9-
1-Öğrenci Temsilcileri Kurulu, Üniversitenin fakülte ve meslek yüksekokulu bölüm/programlarda tüm sınıfların öğrenci temsilcilerinden oluşur. Öğrenci Temsilcileri Kurulu, Öğrenci Konseyi Genel Kurulu ve Öğrenci Konseyi Yönetim Kuruluna karşı sorumludur.
2-Öğrenci Temsilcileri Kurulu, Öğrenci Konsey Başkanı başkanlığında her dönem en az bir defa toplanır. Toplantı gündemi, yeri ve tarihi en az yedi gün önce kurul başkanı tarafından öğrenci temsilcilerine duyurulur. Kurulun toplanabilmesi için temsilci üye sayısının salt çoğunluğunun katılımı, karar alabilmesi için de yapılacak açık oylamada katılanların salt çoğunluğunun oyu gereklidir. Oyların eşitliği durumunda başkanın oyu belirleyicidir.

Öğrenci Temsilcileri Kurulunun Görevleri:
Madde 10-
Öğrenci Temsilcileri Kurulunun görevleri şunlardır:

a)Öğrenci Konseyinin aldığı kararların, temsilcilerce birimlerinde duyurulması için çalışmalar yapmak ve uygulamalarını izlemek,
b)Bölüm/Programlarının sorunlarını tartışmak ve karara bağlamak,
c)Bulundukları fakülte/yüksekokul/meslek yüksekokulu ve enstitülerde ortak öğrenci etkinlikleri oluşturmak ve koordine etmek,
d)Bölüm/Program öğrencileri arasında iletişimi geliştirmek için çalışmalar yapmak,
e)Bölüm/Program öğrencileri ile ilgili birimlerin akademik ve yönetim organları arasındaki iletişimi geliştirmek için çalışmalar yapmak,
f)Çalışmaları ile ilgili raporlar hazırlamak ve arşiv oluşturmak.

Öğrenci Konseyi Genel Kurulu
Madde 11-
1- Öğrenci Konseyi Genel Kurulu, fakülte, meslek yüksekokulu, İHP ve AHP öğrenci temsilcilerinden oluşur ve Öğrenci Konseyinde en yüksek karar organıdır. Öğrenci Konseyi Genel Kurulunun toplanabilmesi için üyelerinin salt çoğunluğunun toplantıya katılması gerekir.

2- Öğrenci Konseyi Genel Kurulu, her dönem en az bir kere ve birincisi Kasım ayında olmak üzere "Öğrenci Konseyi Kurultayı" adıyla olağan olarak toplanır ve Öğrenci Konseyi organlarını oluşturur. Öğrenci Konseyi Kurultayı ve gündemi, Öğrenci Konseyi Başkanı tarafından en az on beş gün önce üyelere yazılı olarak bildirilir. Yapılan duyuru üzerine bu Yönergede belirtilen toplantı yeter sayısı sağlanamadığı takdirde duyuru işlemi aynı şekilde tekrarlanır.
3- Öğrenci Konseyi Genel Kurulunda organların oluşturulması kararları, toplantıya katılanların salt çoğunluğu, gizli oylama ve açık sayım ile; bunların dışındaki kararlar, toplantıya katılanların salt çoğunluğu ve açık oylama ile alınır.

Öğrenci Konseyi Yönetim Kurulu
Madde 12-
1- Öğrenci Konseyi Yönetim Kurulu, Öğrenci Konseyi Genel Kurulu üyelerinin, kendi aralarından, seçime katılanların salt çoğunluğuyla ve bir defaya mahsus olmak üzere 2 yıl için seçtiği başkan, başkan yardımcısı, genel sekreter, sayman, halkla ilişkiler ve bilişim sorumlusu, dış ilişkiler sorumlusu, çalışma grupları sorumlusu, eğitim sorumlusu ve sağlık, spor ve kültür sorumlusu olmak üzere toplam dokuz öğrenciden oluşur. Öğrenci Konseyi Yönetim Kurulu, Öğrenci Konseyi Genel Kuruluna karşı sorumludur.

Öğrenci Konseyi Yönetim Kurulunun Görevleri:
Madde 13-
Öğrenci Konseyi Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır'

a)Öğrenci Konseyi Genel Kurulunun aldığı kararların uygulanmasını sağlamak,
b)Üniversitedeki öğrencilerin sorunlarını belirlemek, görüş ve düşüncelerini Üniversitenin ilgili yönetim organlarına iletmek,
c)Sivil toplum kuruluşları ile işbirliği yaparak, toplumsal duyarlılık projeleri geliştirmek ve bu projelere Üniversite içerisinde öğrenci katılımını teşvik etmek,
d)Ulusal ve uluslararası "Eğitim ve Gençlik Programları"na öğrenci katılımına yönelik çalışmalar yapmak,
e)Ulusal ve uluslararası öğrenci birlikleri ve organizasyonları ile ilişkileri geliştirmek,
f)Yemek, ulaşım, barınma, kafeterya, kulüp, burs, eğitim, sanat, kültür ve spor alanlarında çalışma grupları oluşturmak ve bunların işlerliğini sağlamak,
g)Çalışmaları hakkında Öğrenci Konseyi Genel Kurulu üyelerini bilgilendirmek,
h)Ulusal Öğrenci Konseyinin kararlarını Üniversitede duyurmak ve izlemek,
ı)Gerçekleştirilen çalışmaların raporlarını hazırlamak ve arşiv oluşturmak,
j)Üniversitede Öğrenci Kulüpleri Yönergesi gereğince kurulan ve çalışan öğrenci kulüp ve topluluklarının çalışmalarını koordine etmek.

Öğrenci Konseyi Başkanı
Madde 14-
Öğrenci Konseyi Başkanı, Öğrenci Konseyi Genel Kurulu tarafından, kurul üyeleri arasından, seçime katılanların salt çoğunluğuyla ve bir defaya mahsus olmak üzere 2 yıl için seçilir.

Öğrenci Konseyi Başkanının Görevleri:
Madde 15-
1-Öğrenci Konseyi Başkanının görevleri şunlardır:

a)Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi öğrencilerini ulusal ve uluslararası öğrenci etkinliklerinde temsil etmek,
b)Öğrenci Konseyi Yönetim Kurulu toplantılarının gündemini belirlemek ve bu toplantılara başkanlık yapmak,
c)Öğrenci Konseyi Yönetim Kurulunca alınan kararların duyurulmasını sağlamak ve uygulanmasını izlemek,
d)Görev süresi bitiminde bir yıllık faaliyet raporunu bir sonraki Öğrenci Konseyi Kurultayında sunmak,
e)Öğrenciler ile ilgili konuların görüşülmesi sırasında senato ve yönetim kurulu toplantılarına katılmak,
f)Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi öğrencilerini, Ulusal Öğrenci Konseyi Genel Kurulu’nda temsil etmek.
2-Başkanın katılamadığı durumlarda, başkan yardımcısı veya başkanın belirleyeceği bir yönetim kurulu üyesi toplantılara katılır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Öğrenci Temsilciliklerinin ve Organlardaki Görevlerin Süresi
Madde 16-
1- Öğrenci Konseyinin tüm organlarındaki öğrenci temsilciliklerinin ve görevlerinin süresi bir yıldır. Öğrenci temsilcisi olarak seçilen bir kişi, öğrenim süresi boyunca en fazla ikinci kez aday olabilir.

Öğrenci Temsilciliği Görevinin Sona Ermesi
Madde 17-
1-Mezuniyet veya başka bir nedenle Üniversiteden ilişiği kesilen ya da 13/1/1985 tarihli ve 18634 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliğine göre, haklarında uzaklaştırma veya çıkarma cezası kesinleşen Öğrenci Konseyi temsilcilerinin, öğrenci temsilciliği, üyeliği ve buna bağlı tüm görevleri sona erer.

Öğrenci Konseyine Oda. Araç ve Gereç Tahsisi
Madde 18-
Öğrenci Konseyine, bu Yönergede yer alan görevleri gerçekleştirmek amacıyla Rektörlük tarafından, Üniversite içinde uygun görülen bir oda tahsis edilir ve çalışmaları için gerekli araç ve gereç sağlanır.

Bütçe 
Madde 19-
Öğrenci Konseyinin talepleri Rektörlük onayıyla Üniversite bütçesinden sağlanır.

Yürürlük
Madde 20-
Bu Yönerge Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Senatosu tarafından kabul edildiği tarihte yürürlüğe girer.

Yürütme
Madde 21-
Bu Yönerge hükümlerini Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

HIZLI MENÜ
Strateji Geliştirme
Daire Bşk.
Kalite
Yönetim Bilgi Sistemi
Akademik
Veri Yönetim Sistemi
SKS
Uluslararası
Ofis
FSM SEM
ALUTEAM
KURAM
FSM
TÜMER
Kariyer
Merkezi
Kütüphane
İngilizce Hazırlık
Programı