FSMVÜ | Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Resmi İnternet Sitesi
WhatsApp Danışma Hattı
FSMVÜ Kısmi Zamanlı Öğrenci Çalıştırma Yönergesi

 

T.C.

FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ

KISMİ ZAMANLI ÖĞRENCİ ÇALIŞTIRMA YÖNERGESİ

BİRİNCİ BÖLÜM

 

 

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

 

AMAÇ

MADDE 1- (1) Bu yönerge, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi’nde 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 46 ncı maddesine göre kısmi zamanlı olarak geçici işlerde çalıştırılacak öğrencilerin sayılarının belirlenmesi, öğrencilerin seçimi, işe başlatılması, haftalık çalışma süreleri, ücret ve sigorta işlemleri ve diğer hususları belirlemek amacıyla düzenlenmiştir.

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi’nde kısmi zamanlı öğrenci çalıştırma programı uygulanmasının amacı, öğrencilerimizin ders saati dışındaki boş zamanlarında ilgi ve yetenekleri doğrultusunda geçici işlerde çalıştırılarak, hem maddi kazanç hem de uygulama becerisi kazanmaları sağlanarak iş disiplini edinmiş üretken bireyler olarak yetişmelerine katkıda bulunmaktır

.

KAPSAM

MADDE 2- (1) Bu yönerge, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi’nde kısmi zamanlı öğrenci çalıştıran fakülte, yüksekokul, enstitü, daire başkanlıkları ve rektörlüğe bağlı bölüm, birim ve müdürlükleri ve kısmi zamanlı öğrenci çalışma esaslarını kapsar.

MADDE 3- (1) Bu Yönergedeki Usul ve Esaslar, 2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesinin 5917 sayılı Kanunun 20 nci maddesiyle değişik son fıkrası hükmüne ve Yükseköğretim Kurumları Kısmi Zamanlı Öğrenci çalıştırılabilmesine İlişkin Usul ve Esaslara dayanılarak hazırlanmıştır.

 

TANIMLAR

MADDE 4- (1) Bu yönergede geçen;

a) Üniversite; Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesini,

b) Rektör; Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Rektörü’nü,

c) Mütevelli Heyet; Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Mütevelli Heyetini,

ç) Daire Başkanlığı; Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığını,

d) Birim: Kısmi zamanlı öğrencilerin çalıştırıldığı akademik ve idari birimleri,

e) Birim Amiri: Kısmi zamanlı öğrencilerin çalıştığı akademik ve idari birim amirlerini,

f) Yürütme Kurulu: Bir öğretim yılında, kısmi zamanlı öğrenci çalıştırılacak birimleri ve öğrenci sayısını belirleyen denetim mekanizmasını çalıştıran kurulu, ifade eder

g) Denetim Kurulu: Kısmi zamanlı öğrenci çalıştırma iş ve işlemlerinin sağlıklı ve verimli işleyebilmesi için kısmi zamanlı öğrenci çalıştıran birimleri, yürütme kuruluna bağlı olarak denetim amaçlı oluşturulan kurulu,

h) Kısmi Zamanlı Öğrenci Seçme Komisyonu: Birimlere verilen kontenjanlar çerçevesinde iş için gerekli ve yeterli öğrencileri belirleyen, en az 3 kişiden oluşturulacak komisyonu,

ı) Kısmi Zamanlı Öğrenci: Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesinde kısmi zamanlı olarak geçici işlerde çalıştırılan ve işçi sayılmayan öğrenciyi, ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

KISMİ ZAMANLI ÖĞRENCİ ÇALIŞTIRACAK BİRİMLERİN VE ÖĞRENCİ SAYILARININ BELİRLENMESİ

MADDE 5- (1) Birimler, kısmi zamanlı olarak geçici işlerde çalıştırmak istedikleri öğrenci ihtiyaçlarını çalıştırma gerekçeleri ile birlikte Eylül ayının 3 üncü haftasının sonuna kadar Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığına resmi yazı ile bildirirler.

Birimlerin kısmi zamanlı çalıştırabilecekleri öğrenci sayıları; birimlerin yerine getirmek zorunda oldukları görevler, birimlerin özelliği, insan kaynağı ihtiyacı dikkate alınarak Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığınca belirlenerek Rektörün onayına sunulur.

 

BAŞVURU İLANI

MADDE 6- (1) Üniversitemizin kısmi zamanlı öğrenci ihtiyacı, alınacak öğrencinin ve işin niteliğine göre, Ekim ayı başında http://sks.fsm.edu.tr web adresinde ve/veya ilan panolarında yayınlanır. Duyuruda, rektörlük makamınca onaylanmış, hangi birimlerde ve ne tür işlerde kaç kısmi zamanlı öğrenci çalıştırılacağı, çalıştırılacak işin niteliği, çalıştırılacak öğrencilerde aranan şartlar, haftalık çalışma süreleri ve bir saatlik çalışma karşılığı ödenecek ücret, başvuru için gerekli belgeler, başvuru yeri ve tarihi açıkça belirtilir.

(2) Başvuru süresi, ilana çıkılan gün dâhil on gündür.

tarafından Rektörlük makamının onayı ile değiştirilebilir.

 

BAŞVURU ŞEKLİ VE ZAMANI

MADDE 7- (1) Kısmi Zamanlı Öğrenci olarak çalışma talebinde bulunan öğrenciler ekim ayının ilk hafta sonuna kadar başvuru dilekçeleri ile Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığına başvurularını yapmaları gerekmektedir.

 

KISMİ ZAMANLI OLARAK ÇALIŞTIRILACAK ÖĞRENCİLERDE ARANACAK ŞARTLAR

MADDE 8- (1) Üniversitemizde kısmi zamanlı öğrenci olarak geçici işlerde çalıştırılacak öğrencilerde aranacak şartlar şunlardır.

a) Tezsiz yüksek lisans öğrencisi ve özel öğrenci hariç olmak üzere, Üniversitemizin kayıtlı öğrencisi olmak,

b) Disiplin cezası almamış olmak,

c) Ölüm aylığı ve nafaka dışında, asgari ücret düzeyinde bir gelire sahip olmamak,

ç) Çalıştırılacak iş için yeterli bilgi, beceri, temsil ve yeteneğe sahip olmak,

d) Kayıt donduran ve yabancı uyruklu öğrenci olmamak,

e) Normal eğitim-öğretim süresi içerisinde öğrenim görüyor olmak,

f) Daha önce kısmi zamanlı öğrenci olarak çalışıp da sözleşmesi feshedilmemiş olmak,

g) Lisans öğrencileri için 2 güz, 2 bahar olmak üzere 4 dönemden, önlisans ve lisansüstü öğrencileri için 1 güz ve 1 bahar olmak üzere 2 dönemden fazla kısmi zamanlı öğrenci olarak çalışmamış olmak,

Deprem, sel gibi doğal afetlerden zarar gördüğünü, şehit ve gazi çocuğu olduğunu belgeleyen öğrenciler ile engelli öğrencilerden, normal eğitim-öğretim süresi içinde okuyor olmak, yabancı uyruklu öğrenci olmamak ve disiplin cezası almamış olmak dışındaki yukarıdaki şartlar aranmaz.

KISMİ ZAMANLI ÖĞRENCİLERİN SEÇİMİ VE ONAYA SUNULMASI

MADDE 9- Üniversitemizde çalıştırılacak kısmi zamanlı öğrencilerin yönergenin 8.nci maddesindeki şartları taşıyıp taşımadıkları, maddi durumları, çalıştırılacakları işe beceri, temsil ve yetenekleri açısından uygunlukları, haftalık ders programının çalışacakları işe uygunluğu ve pauantaj tabloda belirtilen diğer hususlar, Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı ve ilgili birim amirlerinin görüşleri doğrultusunda değerlendirilerek belirlenir. Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı kısmi zamanlı olarak çalışacak öğrenci listesini yürütme kurulunun bilgisine ve rektörlük makamının onayına sunar. Rektör tarafından onaylanan liste, Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığının resmi web (sks.fsm.edu.tr) sitesinde ve/veya birimlerin ilan panolarında duyurulur.

 

ÇALIŞMA BİÇİM VE SÜRELERİ

MADDE 10- (1) Kısmi zamanlı öğrenci olarak çalıştırılacak öğrencilerin çalışma süresi günlük en fazla 5 saat, haftada maksimum 15 saat ve bir ayda toplam 60 saati geçemez.

a) Eğitim Birimleri: Öğrenciler eğitim birimlerinde, birim amirinin uygun gördüğü bölümlerde, eğitim ve araştırma projelerinde vb. çalıştırılabilir.

b) Destek Birimleri: Kütüphaneler, idari bürolar, kültür merkezleri, spor merkezleri, vb. birimlerde çalıştırılabilir.

c) Çalışma süresinin haftanın günlerine dağılımı, işin başlama ve bitiş saatleri ders programı dikkate alınarak birim amirince belirlenir.

d) Öğrencilerin işe devamı, çalışma şartları, süre ve saatlerinin takibi, değerlendirilmesi konusundaki tüm sorumluluk ilgili birim amirine aittir. Akademik takvime göre Sınav dönemlerinde ve özel durumlarda öğrenciler birim amirine yazılı bildirim yapmaları şartı ile izin alabilirler.

e) Kısmi zamanlı öğrencinin yapacağı iş ve işlemler, çalıştığı birim tarafından önceden tanımlanarak belirlenir ve hazırlanan çalışma planı öğrenciye bildirilir. Kısmi zamanlı öğrenciler birimlerde temizlik, taşıma vb. gibi ağır işlerde çalıştırılamazlar.

İŞE KABUL VE İŞE BAŞLAMAK İÇİN GEREKLİ BELGELER

MADDE 11- (1) Değerlendirmeler sonucunda asıl aday olarak çalışmaya hak kazanan öğrencilerin işe kabulleri yapılır.

Gerekli belgeler

MADDE 12- (1) İşe giriş için gerekli belgeler:

a) Nüfus Cüzdanı Fotokopisi,

b) Öğrenci Belgesi,

c) 2 adet fotoğraf,

d) Transkript

e) Banka Hesap Numarası (Üniversitenin anlaşmalı olduğu banka),

f) Kısmi Zamanlı Öğrenci Çalıştırma Sözleşmesi,

(2) İşe kabulleri yapılan öğrencilerin sözleşmeleri imzalanarak, işe giriş işlemleri, Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı tarafından yapılır.

ÇALIŞMA, ÜCRET VE ÖDEME ESASLARI

MADDE 13- (1) Çalışma, ücret ve ödeme esasları şunlardır:

a) Kısmi zamanlı olarak çalıştırılan öğrenciler, bu çalışmalarından dolayı işçi olarak kabul edilmezler,

b) Kısmi zamanlı öğrenciler, sosyal güvenlik yönünden 5510 sayılı Sosyal Sigortalar Ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 5 inci maddesinin b fıkrası kapsamına sadece iş kazası ve meslek hastalıkları sigortası (kısa vadeli sigorta kolları) hükmüne tabi olup, anılan kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) maddesi kapsamında sigortalı sayılırlar.

c) Kısmi zamanlı öğrencilerin sigortalılık başlangıcı, aylık prim ve hizmet bildirimleri ve sigortalılıklarının sona ermesine ilişkin bildirimleri 5510 sayılı Sosyal Sigortalar Ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun ilgili hükümleri uyarınca Daire Başkanlığımız tarafından yapılır.

d) Kısmi zamanlı öğrencilerin sigortalılık ve sigortalılığının sona ermesine ilişkin bildirimleri Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı tarafından yapılır.

e) Kısmi zamanlı olarak çalıştırılan öğrencilere bir saatlik çalışma karşılığı ödenecek ücret, Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı teklifi Rektörlük makamının uygun görüşü ve Mütevelli Heyeti oluru ile belirlenir.

f) Kısmi zamanlı öğrencilere ödemeler, aylık olarak Üniversitenin bütçesinden yapılır.

g) Sosyal Güvenlik Kurumu girişi yapılmadan öğrenciye ücret ödenemez.

h) Devam-Devamsızlık cetveli her ay ilgili birim amirleri tarafından onaylanmak suretiyle düzenlenir. ı)Birimler, Çalışan Öğrenci Puantaj Cetvelini en geç gelecek ayın 2 inci iş günü mesai saati bitimine kadar Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığına teslim ederler.

i) Birim amirleri, birimde çalışan personelin Çalışan Öğrenci Devam-Devamsızlık cetvelini hazırlar ve Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı en geç ilgili ayın 15 inci gününe kadar iletir. Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı iletilen çizelgeleri ödeme işlemlerinin gerçekleştirmek üzere bir üst yazı ile Personel Daire Başkanlığına ve Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığına gönderilir.

 

ÖĞRENCİLER YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLARI

MADDE 14- (1) Öğrencilerin davranış görev ve sorumlulukları şunlardır:

a) Kısmi zamanlı öğrenciler, belirlenen iş saatlerinde işinin başında olmakla yükümlüdür ve iş saatleri bitmeden izinsiz olarak işyerinden ayrılamazlar.

b) Kısmi zamanlı öğrenciler kendilerine verilen görevleri, ilgili mevzuat esasları ve amirleri tarafından verilen talimatlar doğrultusunda yerine getirmekle yükümlü ve sorumludur.

c) Kısmi zamanlı öğrenciler, işyerinde belirlenmiş bulunan çalışma şartlarına, iş disiplinine, iş sağlığı ve güvenliği kurallarına, yönetmelik, genelge, talimat gibi düzenlemelere uymak zorundadır.

d) Kısmi zamanlı öğrenciler, işlerini dikkat ve itina ile yerine getirmek ve kendilerine teslim edilen kurum malını korumak zorundadır.

e) Amirler, memurlar ve öğretim elemanları yanlarında çalışan kısmi zamanlı öğrencilere yetki ve sorumluluklarını devredemezler. Kısmi zamanlı öğrenciler, iş ve işlemlerin daha hızlı ve verimli yürütülebilmesi amacıyla, o birimdeki çalışma düzenini aksatmadan amir, memur ve öğretim elemanlarına katkıda bulunmakla yükümlüdürler.

DİĞER HÜKÜMLER

MADDE 15- (1)

a) Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı bu esaslar ve hizmet akdine aykırı durumlarda sözleşmeyi tek taraflı olarak feshetme yetkisine sahiptir.

b) Birimler/bölümler, kısmi zamanlı öğrenci sözleşmelerini fesh edemezler. Sözleşme fesih işlemleri Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı üzerinden gerçekleştirilir.

c) İlgili birim amirlerince disiplinsiz davranışları tespit edilen, imzalanan sözleşme hükümlerine aykırılık nedeniyle sözleşmesi Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığınca feshedilen öğrenciler tekrar kısmi zamanlı öğrenci olarak çalışamazlar.

ç) Eğitim-öğretim yılının sona ermesiyle iş sözleşmeleri feshedilecektir.

d) Kısmi zamanlı öğrenci çalıştıran birimler, öğrencilerin devam ve disiplin durumunu ve bu yönergenin 8 nci maddesindeki şartları taşıyıp taşımadıklarını takip etmek zorundadırlar. İlgili birim amirleri, işlerinde devamsızlık yapan, disiplin cezası alan veya işten ayrılan öğrenciler ile yine bu yönergenin 8. nci maddesindeki şartları çalışırken kaybeden kısmi zamanlı öğrencileri ivedilikle Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığına bildirmek zorundadırlar.

e) Bir ay içinde üç defa geç gelen kısmi zamanlı çalışan öğrenci, birim amiri tarafından yazılı olarak uyarılır. İkaz edilen öğrenci bir daha işe geç kalırsa o gün iş başı yaptırılmaz ve işe gelmemiş kabul edilerek ücreti kesilir.

f) Ders programında yapılan değişiklikleri üç gün önceden bildiren öğrencilere derslerini aksatmayacak şekilde yeni bir çalışma programı hazırlanır ve herhangi bir cezai işlem uygulanmaz.

g) Kısmi zamanlı öğrencinin iş kazası ve meslek hastalığı geçirmesi durumunda alınan raporların birim amiri tarafından bir gün içinde Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığına iletilmesi zorunludur.

h) Kısmi zamanlı öğrencilere hiçbir şekilde yetki ve sorumluluk devredilmez.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

ORGANLAR

SKS DAİRE BAŞKANLIĞININ GÖREVİ

MADDE 16- (1) Kısmi zamanlı çalışacak öğrencilerin kontenjanlarının belirlenmesinden, ödemelerine ilişkin puantajlarının Personel Daire Başkanlığına ve Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığına evraklarının iletilmesine kadar geçen tüm süreçlerdeki görevlerden sorumludur.

YÜRÜTME KURULU

MADDE 17- (1) Yürütme Kurulu bir öğretim yılında, kısmi zamanlı öğrenci çalıştırılacak birimleri, kısmi zamanlı olarak çalıştırılacak öğrenci sayılarını belirleyen ve denetim mekanizmasını çalıştıran kurulu, ifade eder. Kurul; Genel Sekreter, Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanı, Personel Daire Başkanı ve Strateji Geliştirme Daire Başkanı ile Rektör tarafından belirlenecek bir akademisyenden oluşur.

BİRİM DENETİM KURULU

MADDE 18- (1)Birim amirleri ve birim yürütücüleri birimlerinde çalıştırdıkları kısmi zamanlı öğrencilere sürekli denetim uygularlar. Sistemin verimli ve sağlıklı işleyebilmesi için gerekli bütün önlemleri alırlar. Ayrıca denetim kurulu istediğinde kısmi zamanlı öğrenci çalıştırma yapan birimlere belirli dönemlerde denetim uygular. Kurul; Sağlık, Kültür ve Spor Başkanlığınca belirlenen iki personel ile Rektör tarafından belirlenen bir akademisyenden oluşur.

MALİ KONULAR

MADDE 19- (1) Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi’nde çalıştırılan kısmi zamanlı öğrencilerin ücretleri, bu yönergenin 13 ncü maddesinde belirtilen esaslar çerçevesinde Üniversite Bütçesinden ödenir. Ödemeler, konuyla ilgili yürürlükteki mevzuat hükümlerine uygun olarak yapılır.

YÜRÜRLÜK

MADDE 20- (1) Bu yönerge, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Senatosunca kabul edildikten sonra yürürlüğe girer.

YÜRÜTME

MADDE 21- (1) Bu yönergeyi Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Rektörü yürütür.

HIZLI MENÜ
Strateji Geliştirme
Daire Bşk.
Kalite
Yönetim Bilgi Sistemi
Akademik
Veri Yönetim Sistemi
SKS
Uluslararası
Ofis
FSM SEM
ALUTEAM
KURAM
FSM
TÜMER
Kariyer
Merkezi
Kütüphane
İngilizce Hazırlık
Programı