FSMVÜ Kısmi Zamanlı Öğrenci Çalıştırma Yönergesi

Senato Karar Tarihi: 21.02.2013     Senato Karar Sayısı: 2013-44/04

 

T.C. 

FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ
KISMİ ZAMANLI ÖĞRENCİ ÇALIŞTIRMA YÖNERGESİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1-
(1) Bu yönerge; Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi’nde kısmi zamanlı olarak geçici işlerde çalıştırılabilecek öğrencilerin sayılarının belirlenmesi, öğrencilerin seçimi, işe başlatılması, haftalık çalışma süreleri ile diğer hususları belirlemek amacıyla düzenlemiştir.

Kapsam
MADDE 2-
(1) Bu yönerge; Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi’nde normal eğitim-öğretim süresi içinde öğrenim gören, disiplin cezası almamış, eğitim ücretini yatırmış öğrencileri kapsar.

Dayanak
MADDE 3-
(1) Bu yönerge; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 46 ncı maddesinin 5917 sayılı Kanunun 20 nci maddesiyle değişik son fıkrası hükmüne ve Yükseköğretim Kurumları Kısmi Zamanlı Öğrenci Çalıştırılabilmesine İlişkin Usul ve Esaslara dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 4-
(1) Bu yönergede geçen;

a) Üniversite: Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesini,
b) Mütevelli Heyeti: Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Mütevelli Heyetini,
c) Rektör: Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Rektörünü,
d) Rektörlük: Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Rektörlüğünü,
e) SKS Daire Başkanlığı: Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığını,
f) Yönetim Kurulu: Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Yönetim Kurulunu,
g) Senato: Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Senatosunu,
h) Birim: Kısmi zamanlı öğrenci çalıştıran Fakülte, Yüksekokul, Enstitü, Meslek Yüksekokulu, Daire Başkanlığı ve Rektörlüğe bağlı tüm merkez, bölüm, ünite ve müdürlüklerini,
ı)  Birim Yöneticisi: Kısmi zamanlı öğrencilerin çalıştığı yukarıda sayılan birimlerin yöneticilerini, ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Kısmi Zamanlı Öğrenci Çalıştırılması

Öğrenci Çalıştıracak Birimlerin ve Öğrenci Sayılarının Belirlenmesi
MADDE 5- (1) Kısmi zamanlı öğrenciler Üniversitenin tüm birimlerinde çalıştırılabilirler.

MADDE 6- (1) Aşağıda belirtilen şartları taşıyan öğrenciler, Üniversitemizde kısmi zamanlı öğrenci olarak geçici işlerde çalıştırılabilirler.
a) Tezsiz yüksek lisans ve özel öğrenci hariç olmak üzere, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi’nde kayıtlı öğrenci olmak.
b) Kayıt donduran öğrenci ve yabancı uyruklu öğrenci olmamak.
c) Normal eğitim-öğretim süresi içerisinde öğrenim görüyor olmak.
d) Disiplin cezası almamış olmak.
e) Çalıştırılacak iş için gerekli bilgi, beceri ve yeteneğe, iyi bir ahlaka sahip olmak.
f) Kısmi zamanlı çalıştırılan öğrenci ile Üniversitemiz arasında yapılan sözleşmeye aykırılık nedeniyle sözleşmesi feshedilmemiş olmak.
(2) Deprem, sel gibi doğal afetlerden zarar gördüğünü, birinci derece şehit ve gazi yakını olduğunu belgeleyen öğrenciler ile engelli öğrencilere öncelik tanınır.
(3) Öğrenci çalışmasının devamlılığında ilgili birim yöneticisinin değerlendirmesi ve takdiri esas alınır.

Başvuru Şekli, Zamanı ve Öğrencilerin Seçimi  Başvuru İlanı ve Şekli
MADDE 7-
(1) SKS Dairesi Başkanlığı tarafından, Kısmi Zamanlı Öğrenci alımı için her eğitim-öğretim yılının Ekim ayı birinci haftası başında Mütevelli Heyetin belirlediği kontenjan Üniversitenin web sitesinde ve duyuru panolarında başvuru için ilan edilir. Başvuru süresi, ilan edildikten sonra on gündür.

(2) Öğrencilerde aranan şartlar ve bir saatlik çalışma karşılığı ödenecek net ücret Mütevelli Heyeti tarafından belirlenir.
(3) Kısmi Zamanlı Öğrenci olarak çalışmak isteyen öğrenciler başvurularını internet adresinde bulunan Kısmi Zamanlı Öğrenci İş Başvuru Formunu eksiksiz doldurarak Bölüm Başkanlığı aracılığı ile SKS Daire Başkanlığına yaparlar.
(4) Öğrenciler sadece çalışmak istedikleri üç birim için başvuruda bulunabilirler.
(5) Birimlerde çalıştırılacak tezli yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin oranı genel kontenjan dikkate alınarak her yıl Mütevelli Heyeti tarafından yeniden belirlenir.
(6) Başvuru ilanının şekli, başvuru formu, başvuru kriterleri ve ilan süresi SKS Dairesi Başkanlığı tarafından Rektörlük makamının onayı ile değiştirilebilir.

Başvuruların Değerlendirilmesi
MADDE 8-
(1) Başvuruların değerlendirilmesinde aşağıdaki esaslar dikkate alınır:

a) Bölümler SKS Daire Başkanlığına bildirir ve SKS Daire Başkanlığı tarafından Rektörlük makamının onayına sunulur. Rektörlük makamı tarafından onaylanan liste, Üniversitenin ilgili birimlerine gönderilir.
b) 4 yıllık eğitim gören lisans öğrencisi: Normal eğitim-öğretim döneminde en fazla 1 bahar ve 1 güz döneminde; 2 yıllık eğitim gören lisans öğrencisi: Normal eğitim-öğretim döneminde en fazla 1 bahar ve 1 güz döneminde; Yüksek lisans ve doktora öğrencisi: Normal eğitim-öğretim döneminde en fazla 1 bahar ve 1 güz döneminde çalışabilir.

Çalışma Biçimleri ve Süreleri
MADDE 9
a) Eğitim Birimleri: Öğrenciler eğitim birimlerinde, birim yöneticisinin uygun gördüğü bölümlerde, eğitim ve araştırma projelerinde vb. çalıştırılabilir.
b) Destek Birimleri: Kütüphaneler, idari bürolar, kültür merkezleri, spor merkezleri, vb. birimlerde çalıştırılabilir.
c) Kısmi zamanlı olarak çalıştırılan öğrencilerin çalışma süresi haftada en fazla 15 (on beş) saattir.
d) Çalışma süresinin haftanın günlerine dağılımı, işin başlama ve bitiş saatleri ders programı dikkate alınarak birim yöneticilerince belirlenir.
e)  Öğrencilerin işe devamı, çalışma şartları, süre ve saatlerinin takibi, değerlendirilmesi konusundaki tüm sorumluluk ilgili birim yöneticisine aittir. Akademik takvime göre Sınav dönemlerinde ve özel durumlarda öğrenciler birim yöneticisine yazılı bildirim yapmaları şartı ile izin alabilirler.
f) Kısmi zamanlı öğrencinin yapacağı iş ve işlemler, çalıştığı birim tarafından önceden tanımlanarak belirlenir ve hazırlanan çalışma planı öğrenciye bildirilir. Kısmi zamanlı öğrenciler birimlerde temizlik, taşıma vb. gibi ağır işlerde çalıştırılamazlar.

İşe Kabul ve Başlama
MADDE 10-
(1) Değerlendirmeler sonucunda asıl aday olarak çalışmaya hak kazanan öğrencilerin işe kabulleri yapılır.

Gerekli Belgeler
MADDE 11
- (1) İşe giriş için gerekli belgeler:

a) Nüfus Cüzdanı Fotokopisi,
b) Öğrenci Belgesi,
c) 1 adet fotoğraf,
d) Disiplin cezası bulunmadığına dair belge,
e) Başarı durum belgesi,
f) Bölüm Başkanının uygun görüşü,
g) Banka Hesap Numarası (Üniversitenin anlaşmalı olduğu banka),
h) Kısmi Zamanlı Öğrenci Çalıştırma Sözleşmesi,
(2) İşe kabulleri yapılan öğrencilerin sözleşmeleri imzalanarak, işe giriş işlemleri, SKS Dairesi Başkanlığı tarafından yapılır.

Çalışma, Ücret ve Ödeme Esasları
MADDE 12-
(1) Çalışma, ücret ve ödeme esasları şunlardır:

a) Kısmi zamanlı olarak çalıştırılan öğrenciler, bu çalışmalarından dolayı işçi olarak kabul edilemezler.
b) Kısmi zamanlı öğrenciler, sosyal güvenlik yönünden 5510 ve 6111 sayılı Kanunun ilgili hükümlerine tabidir. Kısmi zamanlı öğrencilerin sigortalılık ve sigortalılığının sona ermesine ilişkin bildirimleri SKS Dairesi Başkanlığı tarafından yapılır.
c) Kısmi zamanlı olarak çalıştırılan öğrencilere bir saatlik çalışma karşılığı ödenecek ücret, SKS Dairesi Başkanlığının teklifi Rektörlük makamının uygun görüşü ve Mütevelli Heyeti oluru ile belirlenir.
d) Kısmi zamanlı öğrencilere ödemeler, aylık olarak Üniversitenin bütçesinden yapılır.
e) Sosyal Güvenlik Kurumu girişi yapılmadan öğrenciye ücret ödenemez.
f) Devam-Devamsızlık cetveli her ay ilgili birim amirleri tarafından onaylanmak suretiyle düzenlenir. Birimler, Çalışan Öğrenci Puantaj Cetvelini en geç gelecek ayın 2 inci iş günü mesai saati bitimine kadar SKS Dairesi Başkanlığına teslim ederler.
g) Birim yöneticileri, birimde çalışan personelin Çalışan Öğrenci Günlük Devam Çizelgesini hazırlar ve SKS Dairesi Başkanlığı tarafından Çalışan Öğrenci Puantaj Cetveline göre ücret bordroları en geç ilgili ayın 15 inci gününe kadar ödenmek üzere bir üst yazı ile Personel Daire Başkanlığına ve Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığına gönderilir.

Öğrencilerin Davranış Görev ve Sorumlulukları
MADDE 13-
(1) Öğrencilerin davranış görev ve sorumlulukları şunlardır:

a) Kısmi zamanlı öğrenciler, belirlenen iş saatlerinde işinin başında olmakla yükümlüdür ve iş saatleri bitmeden izinsiz olarak işyerinden ayrılamazlar.
b) Kısmi zamanlı öğrenciler kendilerine verilen görevleri, ilgili mevzuat esasları ve amirleri tarafından verilen talimatlar doğrultusunda yerine getirmekle yükümlü ve sorumludur.
c) Kısmi zamanlı öğrenciler, işyerinde belirlenmiş bulunan çalışma şartlarına, iş disiplinine, iş sağlığı ve güvenliği kurallarına, yönetmelik, genelge, talimat gibi düzenlemelere uymak zorundadır.

Diğer Hükümler
MADDE 14-

a) İlgili birim amirlerince disiplinsiz davranışları tespit edilen, imzalanan sözleşme hükümlerine aykırılık nedeniyle sözleşmesi feshedilen öğrenciler tekrar kısmi zamanlı öğrenci olarak çalışamazlar.
b) Eğitim-öğretim yılının sona ermesiyle iş sözleşmeleri feshedilecektir.
c) Kısmi zamanlı öğrenci çalıştıran birimler, öğrencilerin devam ve disiplin durumunu ve bu yönergenin 6 ncı maddesindeki şartları taşıyıp taşımadıklarını takip etmek zorundadırlar. İlgili birim yöneticileri, işlerinde devamsızlık yapan, disiplin cezası alan veya işten ayrılan öğrenciler ile yine bu yönergenin 6 ncı maddesindeki şartları çalışırken kaybeden kısmi zamanlı öğrencileri derhal SKS Dairesi Başkanlığına bildirmek zorundadırlar.
d) Bir ay içinde iki defa geç gelen kısmi zamanlı çalışan öğrenci, birim yöneticisi tarafından yazılı olarak uyarılır. İkaz edilen öğrenci bir daha işe geç kalırsa o gün iş başı yaptırılmaz ve işe gelmemiş kabul edilerek ücreti kesilir.
e) Ders programında yapılan değişiklikleri 1 gün önceden bildiren öğrencilere derslerini aksatmayacak şekilde yeni bir çalışma programı hazırlanır ve herhangi bir cezai işlem uygulanmaz.
f) Kısmi zamanlı öğrencinin iş kazası ve meslek hastalığı geçirmesi durumunda alınan raporların birim yöneticisi tarafından 1 gün içinde SKS Dairesi Başkanlığına iletilmesi zorunludur.
g) Kısmi zamanlı öğrencilere hiçbir şekilde yetki ve sorumluluk devredilmez.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Organlar

SKS Daire Başkanlığının Görevi
MADDE 15-
(1) Kısmi zamanlı çalışacak öğrencilerin kontenjanlarının belirlenmesinden, ödemelerine ilişkin puantajlarının Personel Daire Başkanlığına ve Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığına evraklarının iletilmesine kadar geçen tüm süreçlerdeki görevlerden sorumludur.

Birim Denetim Kurulu
MADDE 16- 

a) Birim yöneticileri, kısmi zamanlı öğrencilerin denetimini yapar.
b) Birim yöneticisi birimlerinde çalışan kısmi zamanlı öğrenciler hakkında gerekli görülürse aylık rapor düzenler ve Rektörlüğe sunar.

Mali Konular
MADDE 17-
(1) Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi’nde çalıştırılan kısmi zamanlı öğrencilerin ücretleri, bu yönergenin 12 nci maddesinde belirtilen esaslar çerçevesinde Üniversite Bütçesinden ödenir. Ödemeler, konuyla ilgili yürürlükteki mevzuat hükümlerine uygun olarak yapılır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
YÜRÜRLÜK ve YÜRÜTME

Yürürlük
MADDE 18-
(1) Bu yönerge, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Senatosunca kabul edildikten sonra yürürlüğe girer.

Yürütme
MADDE 19-
(1) Bu yönergeyi Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

 


 HIZLI MENÜ HAVA DURUMU
Check Feel
Kalite
Yönetim Bilgi Sistemi
Akademik
Veri Yönetim Sistemi
SKS
Uluslararası
Ofis
FSM SEM
ALUTEAM
KURAM
FSM
TÜMER
Kariyer
Merkezi
Kütüphane
İngilizce Hazırlık
Programı