Engelli Öğrenci Birimi Yönergesi

                                            Senato Karar Tarihi: 08.09.2011      Senato Karar Sayısı: 19

 

T.C.
FATİH SULTAN MEHMET VAKIFÜNİVERSİTESİ
ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ YÖNERGESİ

 BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı; Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi’nde öğrenim gören Engelli öğrencilerin öğrenim hayatlarını kolaylaştırabilmek için gerekli tedbirleri almak ve bu yönde düzenlemeler yapmak üzere, Üniversite Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı bünyesinde kurulan Engelli Öğrenci Biriminin çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2- (1) Bu Yönerge; Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Sağlık. Kültür ve Spor Daire Başkanlığı bünyesinde kurulan Engelli Öğrenci Biriminin çalışma usul ve esaslarını kapsar.
Dayanak
MADDE 3- (1) Bu Yönerge; 20/06/2006 tarih ve 26204 sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe girmiş olan, “Yüksek Öğretim Kurumları Engelliler Danışma ve Koordinasyon Yönetmeliği” ne ve 2547 sayılı Kanun’un 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4– (1) Bu Yönergede geçen;

a)Akademik Birimi: Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi’ne bağlı Fakülte, Meslek Yüksekokulu ve Enstitüleri,
b)Üniversite: Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesini,
c)Rektör: Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Rektörünü, ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Engelli Öğrenci Birimi ve Görevleri ve Esasları

Engelli Öğrenci Birimi
MADDE 5– (1) Engelli Öğrenci Birimi; Rektör tarafından görevlendirilecek bir Rektör Yardımcısı başkanlığında ve sorumluluğunda, Engelli öğrencilerin akademik, idari, fiziksel, psikolojik, barınma ve sosyal alanlarla ilgili ihtiyaçlarını tespit etmek ve bu ihtiyaçların karşılanması için gerekenleri belirleyip, yapılacak çalışmaları planlamak, uygulamak, geliştirmek ve yapılan çalışmaların sonuçlarını değerlendirmek üzere Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanı, fakülte, enstitü, yüksekokul, meslek yüksekokullarının görevlendireceği yönetici veya öğretim elemanlarından seçilmiş 1’er temsilciden oluşur.
(2) Engelli Öğrenci Birimi olağan olarak her akademik dönemde en az iki kez, gerekli olduğunda olağanüstü olarak Rektör Yardımcısı çağrısı üzerine toplanır.
a) Yılda en az bir kez Rektör Yardımcısı ve davet edilmesi uygun bulunan akademik ve idari personelin de katıldığı genişletilmiş yönetim kurulu toplantısı (çalışma programlarının oluşturulması, faaliyet raporunun ve bütçe teklifinin değerlendirilmesi gibi konularda) yapılır.
(3) Birim salt çoğunlukla toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır.
(4) Özürlü öğrenci birimleri her yıl hazırlayacakları faaliyet ve değerlendirme sonuçlarını içeren raporu Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına bildirmekle yükümlüdür.
Sekreterya
MADDE 6-(1) Engelli Öğrenci Birimi Yönetim Kurulu ve Engelli Öğrenci Biriminin sekretaryasını Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı yürütür.
Engelli Öğrenci Biriminin Görevleri
MADDE 10 - (1) Engelli Öğrenci Biriminin görevleri aşağıda belirtilmiştir;

a) Üniversite programlarına kaydı yapılan Engelli öğrencilerin öğrenimlerini sürdürdükleri sırada ihtiyaçlarını karşılamak ve karşılaşabilecekleri engellere karşı alınması gereken önlemleri belirlemek ve gerekli düzenlemeleri yapmak,
b) Engelli üniversite öğrencilerinin akademik, fiziksel, psikolojik ve sosyal yaşamlarını engellemeyecek biçimde öğretim programlarını düzenlemek için hem Engelli öğrencinin devam ettiği eğitim ortamının düzenlenmesini sağlamak hem de Engellilere yönelik araç gereç temini, özel ders materyallerinin hazırlanması, Engellilere uygun eğitim, araştırma ve barındırma ortamlarının hazırlanması konularında kararlar almak,
c) Üniversitede öğrenci ve öğretim görevlilerine yönelik yaygın bilgilendirme faaliyetlerinde bulunmak, öğretim elemanlarına özür ve Engelliyi, bunun getirdiği sınırlılıkları ve yapılması gereken düzenlemeleri anlatan, bilgilendirici materyaller hazırlamak, bilinç düzeyini arttırmak, ilgililere danışmanlık hizmeti vermek, gerektiği durumlarda hizmet içi eğitim sağlamak,
ç) Engelli öğrencilerle ilgili konularda program ve projeler geliştirmek,
d) Engelli Öğrenci Biriminin çalışma programını hazırlamak, yürütmek; yıllık bütçe tasarısı ve yıllık faaliyet raporunu hazırlayıp bağlı bulunduğu Rektör Yardımcısına sunmak,
e) Seminerler, konferans ve benzeri faaliyetler düzenlemek,
f) Engelli Öğrenci Biriminin görev ve faaliyet alanına giren konularda konunun taraflarına yönelik yayın, doküman ve bilgilerin yer aldığı, üniversitelerde okuyan Engelli öğrencilerin sorunlarını ve isteklerini dile getirmelerine olanak sağlayan, ilgili birimle iletişimine imkân veren bir internet sayfası oluşturmak,
g) Maddi güçlüğü bulunan Engelli öğrencilerin yardımcı araç gereçlerinin ücretsiz temini yönünde çalışmalarda bulunmak,
ğ) Engellilerle ilgili ders ve eğitim programlarının, Üniversitemiz Akademik birim yüksek lisans, lisans, önlisans programlarına alınması yönünde karar alıp, uygulanmasını sağlamak,
h) Bütün öğrencilerin, adil ve doğru bir şekilde, ölçme ve değerlendirmeye tabi tutulması, fırsat eşitliğini sağlamak ve eğitim sürecini engelli öğrenciler için uygun hale getirmek; Engelli öğrencinin sınavla ilgili süre, mekân, materyal, refakatçi ve özrün doğasından kaynaklanan farklılıklara göre alınacak gerekli tedbirleri almak, düzenlemeleri yapmak,
ı) İstihdam olanakları ve mesleklere ilişkin konularda materyaller hazırlayarak ya da hazırlanmasını sağlayarak bunları Engelli öğrencilere ulaştırmak,
i) Öğrenci Seçme Sınavı başvuruları öncesinde, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığına bildirilmek üzere, Engelli öğrencilerin öğrenim görebileceği üniversitemizdeki programları ile ilgili rapor hazırlamak,
j) Engelli öğrencilerin, öğrenci topluluklarında görev almalarını ve topluluk faaliyetlerine katılmalarını teşvik etmek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Genel Hükümler

MADDE 11- Bu Yönerge Üniversite Senatosu’nda kabul edildiği tarihte yürürlüğe girer.  
MADDE 12- Bu Yönerge Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Rektörü tarafından yürütülür.

 

HIZLI MENÜ HAVA DURUMU
Check Feel
Kalite
Yönetim Bilgi Sistemi
Akademik
Veri Yönetim Sistemi
SKS
Uluslararası
Ofis
FSM SEM
ALUTEAM
KURAM
FSM
TÜMER
Kariyer
Merkezi
Kütüphane
İngilizce Hazırlık
Programı