FSMVÜ | Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Resmi İnternet Sitesi

Senato Karar Tarihi: 27.06.2019     Senato Karar Sayısı: 2019-134/01

   FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ
       BURS YÖNERGESİ       

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1- (1) Bu yönergenin amacı, eğitim ve öğretimin kalitesini artırmaya yönelik olarak, grubu içindeki başarı sırası yüksek olan üniversite adaylarını Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi’ni tercih etmeleri için özendirmektir.
(2) Üniversiteye yerleşen öğrencileri başarıya yöneltmek ve başarılı öğrencileri ödüllendirmek üzere sağlanacak burslara ilişkin uygulamaların düzenli bir biçimde yürütülmesini sağlamaktır.
(3) Öğrencilerin spor, sanat ve bilimsel etkinliklere olan ilgi ve katkılarını destekleyerek ulusal ve uluslararası alanlarda üniversitemizin başarısını arttırmaktır.

Kapsam
MADDE 2 - (1) Bu yönerge, Hazırlık Sınıfı dâhil, üniversite öğrencilerine sağlanacak burs ve indirimlerle ilgili düzenlemeleri kapsar.

Dayanak
MADDE 3 - (1) Bu yönerge, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Vakıf Yükseköğretim Kurumları Yönetmeliği, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Ana Yönetmeliği, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği ve Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği esas alınarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 4 - (1) Bu yönergede geçen;
a) Üniversite: Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesini,
b) Mütevelli Heyet: Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Mütevelli Heyetini,
c) Mütevelli Heyet Başkanı: Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanını,
d) Rektör: Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Rektörünü,
e) Burs: Bu yönergede düzenlenen ve üniversitemizde eğitim gören öğrencilere verilecek tüm bursları,
f) Tam Burs: Öğrenim ücreti üzerinden % 100 indirim şeklinde uygulanan bursları,
g) Kısmi Burs: Üniversiteye Giriş Burslarından % 75, % 50 ve % 25 bursları,
h) İndirim Bursu: Öğrenim ücreti üzerinden çeşitli oranlarda indirim şeklinde uygulanan bursları,
ı) Nakit Bursu: Öğrenciye nakit ödeme şeklinde uygulanan bursları,
i) Normal Öğrenim Süresi: Hazırlık ve Bilimsel Hazırlık sınıfı için 1 yılı, Önlisans için 2 yılı, Lisans için 4 yılı, Yüksek Lisans için 2 yılı, Doktora için 4 yılı
j) Azami Öğrenim Süresi: Hazırlık sınıfı için 2 yıl, Önlisans için 4 yıl, Lisans için 7 yıl, Yüksek Lisans için 3 yıl, Doktora için 6 yılı,
l) ÖSYM: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezini,
m) YKS: Yükseköğretim Kurumları Sınavını, ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Burs Türleri

Burslar
MADDE 5 - (1) Burslar,
a) Üniversiteye Giriş Bursu: YKS Kılavuzu’nda yer alan bursluluk ve indirim dilimlerinden oluşur.
b) Teşvik Bursları: Tercih Bursu, Akademik Başarı Bursu, Uluslararası Öğrenci Bursu, YKS Derece Burslarından oluşur.
c) Destek Bursları: Spor Bursu, Sanat, Proje, Yarışma ve Temsil Bursu, Kardeş İndirimi Bursu, Şehit Yakınları ile Gazi ve Gazi Yakınlarını Destekleme Bursu, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Mezunları Burslarından oluşur.
d) Diğer Burslar: Çift Anadal ve Yandal Bursu, Yatay Geçiş Bursu ve Lisansüstü öğretim burslarından oluşur.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Burslara İlişkin Esaslar

ÜNİVERSİTEYE GİRİŞ BURSLARI ve İNDİRİM ORANLARI
MADDE 6 - (1) ÖSYM tarafından yapılan merkezi yerleştirme sınav sonucuna göre YKS Kılavuzu’nda yer alan kontenjanlara yerleştirilen öğrencilere verilen burslardır. Bunlardan;

  • Tam Burs: Öğrenim ücretinin tamamını,
  • % 75 İndirim: Öğrenim ücretinin dörtte üçünü,
  • % 50 İndirim: Öğrenim ücretinin yarısını,
  • % 25 İndirim: Öğrenim ücretinin dörtte birini kapsar.

İndirim ve burslar öğrenim ücreti üzerinden indirim yapılarak uygulanır.     

(2) Üniversiteye giriş bursu ve indirimler öğrencinin kayıtlı olduğu hazırlık sınıfı, önlisans ve lisans programlarında normal öğrenim süresince devam eder.

TEŞVİK BURSLARI
Tercih Bursu
MADDE 7 - (1) Üniversitemizin programlarından birine, ilk 3 sırada tercih ederek yerleşen öğrencilere verilen bursları kapsar.
(2) Üniversitemiz programlarına,
1. sırada tercih edip yerleşen öğrencilere % 25,
2. sırada tercih edip yerleşen öğrencilere % 20,
3. sırada tercih edip yerleşen öğrencilere % 15, oranında tercih bursu verilir.
(3) Tercih bursu oranı, öğrencinin varsa üniversiteye giriş bursu düşüldükten sonra kalan öğrenim ücreti üzerinden indirim şeklinde uygulanır. Tam burslu olarak yerleşen öğrencilere tercih bursu verilmez.
(4) Tercih bursu, öğrencinin kayıtlı olduğu önlisans, lisans programının normal öğrenim süresince not ortalaması veya ders geçme gibi başarı şartları aranmaksızın devam eder. Burs, zorunlu yabancı dil hazırlık sınıfının normal öğrenim süresini kapsar.

Akademik Başarı Bursu
MADDE 8 - (1) Öğrenim süresi boyunca her eğitim ve öğretim yılının sonunda akademik başarı durumlarına göre normal öğrenim süresi içerisinde verilen burstur.
(2) Akademik Başarı Bursu,  Mütevelli Heyet tarafından belirlenecek miktarda 8 ay boyunca verilecek nakit burslardan oluşur.  
(3) Akademik Başarı Bursu,  üniversitemiz programlarında bir önceki yılda elde edilen başarı durumuna bakılarak, sınıf bazında hesaplanır. Akademik Başarı Bursu alacak öğrencilerde, ilgili yıl içinde en az 50 AKTS alması ve ilgili yılın YNO’sunun en az 3.50 olması şartı aranır.
(4) Akademik Başarı Bursu, sınıf başarı sıralamasında ilk 3 sırada yer alan öğrencilere verilir.
(5) Akademik Başarı Bursu, yalnız öğrencinin burs aldığı akademik yıl için geçerlidir.
(6) Akademik Başarı Bursu alan öğrenci, sonraki yıllarda da yukarıda belirtilen şartları karşılaması durumunda normal öğrenim süresi içerisinde Akademik Başarı Bursu alma hakkına sahiptir.
(7) Akademik Başarı Bursu üniversitemizde öğrenime fiilen devam edilmesi halinde verilir.  Bursun ödeneceği eğitim öğretim yılında geçici ayrılma, eğitim hayatına ara verme, kayıt sildirme, kurumiçi ve kurumlar arası yatay geçiş yapılması halinde ödeme yapılmaz.
(8) Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Akademik Başarı Bursunu almaya hak kazanan öğrencileri her akademik yılsonunda belirler ve yazılı olarak Rektörlüğe bildirir.

Uluslararası Öğrenci Bursu
MADDE 9 - (1) Üniversitemizde önlisans, lisans ve lisansüstü programlarda eğitim gören uluslararası öğrencileri kapsayan burslardır.
(2) Üniversitemiz tarafından kabul edilen ulusal ve uluslararası sınavlar ile başvuru yapan uluslararası öğrencilerin tam burslu kabul edilebilmesi için bu sınavlardan en az % 70 başarı sağlamış olması gerekmektedir.
(3) Önlisans ve lisans programlarına sadece diplomaları ile başvuracak uluslararası öğrencilerin tam burslu olarak kabul edilmesi için;
a) Mezuniyet ortalamalarının % 80 ve üzeri başarı notuna sahip olması,
b) Eğitim dili Arapça olan programlar hariç, Türkçe ve İngilizce dillerinden en az birinden hazırlık sınıfını geçecek düzeyde puana sahip olması gerekmektedir.
(4) Diploma notu ile kabul edilip eğitim dili Türkçe olan programlara devam eden uluslararası öğrenciler bir yıl Türkçe öğrenmek için izinli sayılırlar ve bu süre bursluluk sürelerine dâhil edilmez.
(5) Diploma notu ile tam burslu olarak kabul edilen uluslararası öğrencilerin Ağırlıklı Genel Not Ortalaması 1.80’in altına düşmesi halinde bursları % 50’ye düşürülür. Bir sonraki yılda Ağırlıklı Genel Not Ortalaması en az 1.80 ve üzerine çıkan öğrencinin kesilen bursu yeniden verilir.
(6) Uluslararası öğrencilerin öğrenim burslarının süresi normal öğrenim süresince geçerlidir.
(7) Uluslararası öğrenci burslarının öğrencilere tahsis edilmesinin takibi Uluslararası İlişkiler Daire Başkanlığınca yapılır.

YKS Derece Bursu
MADDE 10
 - (1) YKS Derece Bursu, YKS sonuçlarına göre Üniversitemiz programlarını kazanan ve ilgili sıralamalarda yer alan öğrencilere normal öğrenim süresi içerisinde, belirlenen miktarda her yıl 8 ay süreyle verilen nakit bursu kapsar.
(2) Öğrencinin bir akademik yarıyıl sonundaki Ağırlıklı Not Ortalaması (ANO) ya da Ağırlıkla Genel Not Ortalamasının (AGNO) 2.00’ın altına düşmesi ve/veya bir akademik yarıyılda seçtiği ders sayısının en az % 50’sinden devamsızlık nedeniyle başarısız olması halinde, YKS Derece Bursu kesilir. Bir sonraki dönem devam ve başarı şartını yerine getiren öğrenciye izleyen yarıyılda bursu ödenmeye yeniden başlanır.
(3) Geçici ayrılma, eğitim hayatına ara verme, kayıt sildirme, kurumiçi ve kurumlar arası yatay geçiş yapma hallerinde YKS Derece Bursu kesilir.
(4) Hazırlık sınıfında eğitimine devam etmeyen öğrencinin sonraki yarıyılda veya yılda göreceği eğitim sırasında YKS derece bursu kesilir. Başarılı olması halinde bursunu almaya devam eder.
(5) Sıralamalar, programlar ve ödenecek burs miktarı Mütevelli Heyet tarafından belirlenir.

DESTEK BURSLARI
Spor Bursu
MADDE 11 - (1) Ülkemiz Milli sporculardan lisansı aktif olarak devam edip üniversitemize yerleşen öğrencilere % 100 indirim bursu verilir. Ancak milli müsabakalara 1 yıl süreyle katılmayan öğrencinin bursu kesilir. Bursu kesilen öğrencinin öğrenim gördüğü yıl içerisinde tekrar müsabakaya katılması halinde belirlenen burs bir sonraki eğitim öğretim yılında uygulanır.
(2) Bireysel veya takım spor dallarında, ulusal ve uluslararası müsabakalara katılarak ilk üç derece içerisinde yer alan öğrencilere Mütevelli Heyet tarafından belirlenecek miktarda ödül verilir.
(3) Mütevelli Heyet tarafından belirlenecek spor dallarında profesyonel lig kulüplerinde lisanslı ve aktif olarak spor yapan öğrencilere belirlenen oran veya miktarda burs verilir.

Sanat, Proje, Yarışma ve Temsil Bursu
MADDE 12 - (1) Ulusal veya uluslararası alanlarda Üniversitemizin ilgili birimlerinin bilgisi dâhilinde yürütülen proje ve yarışmalarda başarı elde eden ve başarısı burs komisyonunca kabul edilen öğrencilere Mütevelli Heyet tarafından belirlenecek miktarda ödül verilir.

Kardeş İndirimi Bursu
MADDE 13 - (1) Üniversitemizin ücretli programlarına veya kısmi burslu programlarına kayıt olan kardeşlerden her birine, normal öğrenim süresi içerisinde kayıtlı olduğu süre boyunca % 10 ücret indirimi uygulanır.

Şehit Yakınları ile Gazi ve Gazi Yakınlarını Destekleme Bursu
MADDE 14 - (1)  Türk Silahlı Kuvvetleri veya Emniyet Genel Müdürlüğünden şehit veya gazi belgesi ibraz etmesi şartıyla şehit eşi ve çocuklarına % 100, gazinin kendisi, eşi ve çocuklarına % 50 oranında indirim bursu uygulanır.
(2) Şehit ve Gazi Bursları azami öğrenim süresince verilir.

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Mezunları Bursu
MADDE 15 - (1) Üniversitemizin önlisans programlarından mezun olup Dikey Geçiş Sınavı (DGS) veya Yükseköğretim Kurumlar Sınavı (YKS) ile üniversitemizin lisans programlarına kayıt olan öğrenciler ile üniversitenin lisans programlarından mezun olup yüksek lisans programlarına kayıt olan öğrencilere, ödeyeceği öğrenim ücreti üzerinden % 25 oranında indirim bursu uygulanır.
(2) Üniversitenin lisans ve/veya yüksek lisans programlarından mezun olup doktora programlarına kayıt olan öğrencilere, ödeyeceği öğrenim ücreti üzerinden % 50 oranında indirim bursu uygulanır.
(3) Mezunlar Bursu normal öğrenim süresince verilir.

DİĞER BURSLAR
Çift Anadal ve Yandal Bursu
MADDE 16 - (1) Anadal programında akademik başarı sağlayarak Çift Anadal (ÇAP) veya Yandal eğitimi almaya hak kazanan öğrencilerden ikinci Anadal ve Yandal eğitiminde öğrenim ücreti alınmaz.
(2) ÇAP programındaki öğrenimini normal süresi içerisinde tamamlayamayan öğrencilerden, kalan öğretim süresince ÇAP programı ücreti alınır.
(3) Yandal programını 4 yarıyıl içerisinde bitiremeyen öğrenciden kalan öğrenim süresi için Yandal öğrenim ücreti alınır.

Yatay Geçiş Bursu
MADDE 17 - (1) Merkezi Yerleştirme puanıyla veya AGNO ile Kurum içi ve kurumlar arası yatay geçiş başvurusunda bulunan öğrencilerin, ilgili puan türündeki taban puanı, başvuru yaptığı programın Üniversiteye Giriş Bursu dilimlerinden herhangi birine yeterli gelmesi halinde, ilgili burs diliminden faydalanır.
(2) Yatay Geçiş Bursu öğrenim gördüğü süre dikkate alınarak normal öğrenim süresince geçerlidir.
(3) Üniversitemiz öğrencisi iken Merkezi Yerleştirme veya AGNO ile başka bir üniversiteye yatay geçiş yapan ve en az bir dönem öğrenim gördükten sonra tekrar yatay geçiş yolu ile üniversitemize geri dönüş yapan öğrenci hak kazandığı Üniversiteye Giriş Bursundan yararlanabilir, Tercih Bursu ve YKS Derece Bursundan yararlanamaz.

Lisansüstü Öğrenim Bursu
MADDE 18 - (1) Üniversitemizin lisans programlarından mezun olduktan sonra lisansüstü programlara kayıt olan öğrencilere verilen burslar ile ilk kayıt sırasında başarı kriterleri değerlendirilerek senato kararıyla kabul edilmiş burs dilimlerine kayıt hakkı kazanan öğrencileri kapsar.
(2) Lisansüstü öğrencilerden, Bilimsel Hazırlık ve lisansüstü öğrenimini, normal öğrenim süresi içerisinde tamamlamayan öğrencilerin bursları kesilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Burslardan Yararlanma ve Burs Komisyonu

Birden Fazla Bursa Hak Kazanma
MADDE 19- (1) Birden fazla burs veya indirim (kardeş indirimi ile nakit ödeme hariç) almaya hak kazanan öğrenci, yalnızca miktar olarak en yüksek olanından ve tek bir burs veya indirimden yararlanma hakkına sahiptir.
(2) Üniversiteye Giriş Bursu ile yerleşen öğrenciler, hak kazanmış olmaları halinde diğer burslardan tercih ettikleri birini daha alabilir.
(3) Kardeş indirim ve nakit ödeme şeklinde uygulanan burslar bu sınırlamalara tabi değildir.
(4) Disiplin soruşturması sonucu kınama veya uzaklaştırma cezası alan öğrencinin Üniversiteye Giriş Bursu hariç tüm bursları bir daha verilmemek üzere kesilir.

Burs Komisyonu
MADDE 20 - (1) Burs Komisyonu, Mütevelli Heyet Başkanı tarafından görevlendirilecek bir Rektör Yardımcısı, Genel Sekreter, Genel Sekreter Yardımcısı, Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanı, Öğrenci İşleri Daire Başkanı’ndan oluşur.
(2) Burs Komisyonu, bu yönerge uyarınca verilecek bursların takip, değerlendirme ve sonuçlandırılması ile yetkili ve görevlidir.
(3) Burs Komisyonu, üye sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve katılanların oy birliği ile karar verir.

Burs Başvuruları ve Görevli Birimler
MADDE 21 - (1) Üniversiteye Giriş Bursu, Tercih Bursu, YKS Derece Bursu, Kardeş İndirimi Bursu, Şehit Yakınları ile Gazi ve Gazi Yakınlarını Destekleme Bursu, FSM Vakıf Üniversitesi Mezunları Bursu, ÇAP ve Yandal Bursu, Yatay Geçiş Burslarını Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı; Akademik Başarı Bursu, Sanat, Proje, Yarışma ve Temsil Bursu ile Spor Bursunu, Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı, Uluslararası Öğrenci Burslarını, Uluslararası İlişkiler Daire Başkanlığı, Lisansüstü Öğrenim Burslarını Lisansüstü Eğitim Enstitüsü koordine eder.
(2) Kardeş İndirimi Bursu, Şehit Yakınları ile Gazi ve Gazi Yakınlarını Destekleme Bursu, FSM Vakıf Üniversitesi Mezunları Bursu ve Spor Bursu için kayıt/kayıt yenileme haftasında ilgili birimlere başvuru yapılması gerekmektedir.
(3) Üniversiteye yeni kayıt yaptıran öğrenciler için burs başvuruları kayıt haftasında yapılır.  

BEŞİNCİ BÖLÜM
Diğer Hükümler

MADDE 22 - (1) Normal öğrenim süresi içerisinde geçici ayrılan (kayıt donduran) öğrencilerin hakları izinli sayıldıkları süre kadar saklı kalır.

MADDE 23 - (1) Mütevelli Heyet tarafından yeni bir belirleme yapılmadığı takdirde bir önceki yıl için belirlenen burs miktarları, takip eden akademik yıllarda uygulanmaya devam eder.

MADDE 24 - (1) Mütevelli Heyet; Önlisans, Lisans ve Lisansüstü programlarda kayıtlı olan  öğrencilere bu yönergede yer almayan başka burslar vermeye, bu yönergede yer alan bursları programlar itibariyle farklılaştırmaya, miktar ve oranlarında değişiklik yapmaya yetkilidir.

ALTINCI BÖLÜM
Yürürlük ve Yürütme

Yürürlük
MADDE 25 - (1) Bu yönerge, 2019-2020 Eğitim-Öğretim yılından itibaren yeni kayıt olan öğrenciler için uygulanmak üzere Mütevelli Heyetçe onaylandığı tarihte yürürlüğe girer.  

Yürütme
MADDE 26 - (1) Bu yönerge hükümlerini Mütevelli Heyet Başkanı yürütür.

HIZLI MENÜ
Strateji Geliştirme
Daire Bşk.
Kalite
Yönetim Bilgi Sistemi
Akademik
Veri Yönetim Sistemi
SKS
Uluslararası
Ofis
FSM SEM
ALUTEAM
KURAM
FSM
TÜMER
Kariyer
Merkezi
Kütüphane
İngilizce Hazırlık
Programı