FSMVÜ Bilim-Sanat Yayın ve Etkinliklerini Teşvik Yönergesi

 

Mütevveli Heyet Toplantı Tarihi: 13.04.2018
Toplantı Sayısı: 117-1

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç ve Kapsam

Amaç

MADDE 1 - (1) Bu yönergenin amacı Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi’nde (FSMVÜ) tam zamanlı olarak görev yapan öğretim elemanları ile doktora unvanına sahip idari personelin bilim-sanat etkinliklerine katılmalarının ve nitelikli yayın yapmalarının yıllık bütçe durumuna göre teşvik edilmesi ve ödüllendirilmesine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 - (1) Öğretim elemanlarının bilim ve sanat çalışmalarının ürünü olan eserlerini yayımlamalarını akademik görevlerinin ayrılmaz bir parçası olarak gören Üniversite, bunun doğal sonucu olarak, akademik personelin uluslararası nitelikte yayınlar yapmasını destekler ve ifade edilen amaçların gerçekleşmesini sağlamak üzere bilimsel yayın yapmalarını ödüllendirerek teşvik eder.

(2) Bu yönergede belirtilen teşvikler öğretim elemanının Sözleşme Yenileme Kriterlerinde belirtilen asgari şartları sağlamasından sonraki etkinlikleri için uygulanır.

Tanımlar

MADDE 3 - (1) Bu Yönergede geçen;

a) Komisyon: Bu yönerge kapsamında teşvik edilebilecek yayınlar hakkında değerlendirme yapacak Yayın Değerlendirme Komisyonunu,

b) Mütevelli Heyet: Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Mütevelli Heyetini,

c) Rektör/Rektörlük: Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Rektörünü/Rektörlüğünü,

ç) Dekan/Dekanlık: Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi ilgili Fakülte Dekanını/Dekanlığını,

d) Müdür/Müdürlük: Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi ilgili Yüksekokul Müdürünü/Müdürlüğünü,

e) UBYT: TÜBİTAK Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik Programını,

f) ULAKBİM: TÜBİTAK Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezini,

g) Üniversite (FSMVÜ):  Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesini,

h) Yönetim Kurulu: Üniversite Yönetim Kurulunu

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Yayın Değerlendirme Komisyonu ve Görevleri

MADDE 4 - (1) Yayın Değerlendirme Komisyonu, FSMVÜ’ne bağlı Yüksekokul, Fakülte ve Enstitülerde görevli öğretim üyeleri arasından Mühendislik, Mimarlık, Sosyal Bilimler ve Sanat alanları göz önünde bulundurularak Rektör tarafından tayin edilen bir Rektör Yardımcısı ile 7 (yedi) üyeden oluşur ve 3 yıl için atanır. Komisyonun başkanlığını Rektör yürütür. Komisyon ilk toplantısında bir Başkan Yardımcısı seçer. Oy birliği gerektiren durumlarda eşitlik sağlanması halinde Başkanın oyu iki oy sayılır. Komisyon gerektiğinde uzman görüşüne de başvurarak, yayının teşvik verilmeye uygun olup olmadığı ve uygunsa bu yönergede belirtilen ölçülere göre puan değerinin ne olması gerektiği konusundaki görüşünü Rektörlüğe sunar.

(2) Görev süresi sona eren üye tekrar görevlendirilebilir veya yerine yenileri atanır. Herhangi bir sebeple, görev süreleri dolmadan ayrılan üyenin yerine, onun süresini doldurmak üzere Rektör tarafından yeni üye/üyeler seçilir. Yayın Değerlendirme Komisyonunun raportörlüğünü, Komisyon Başkanının önerisi üzerine, üyelerden birisi yapar.

(3) Yayın Değerlendirme Komisyonu teşvik için başvurulan yayını/eseri bu yönergeye uygunluk açısından inceler ve kararını Rektörlük makamına sunar. Yayın Değerlendirme Komisyonu kararlarını çoğunluk esasına göre alır. Komisyon Başkanı, Başkan Vekili ve üyeleri kendi yayınlarıyla ilgili değerlendirme oturumuna katılmaz.

(4) Yayın Değerlendirme Komisyonu, ödüllerin parasal miktarı ve gerektiğinde teşvik esaslarında değişiklik yapılması konularındaki önerilerini Rektörlüğe iletir. Komisyonun değerlendirme ve önerileri Üniversite Yönetim Kurulunda görüşülerek onay için Mütevelli Heyet Başkanlığına sunulur ve karara bağlanır.

(5) Komisyon, Başkanın çağrısı üzerine ve onun belirleyeceği yerde toplanır. Sekretarya işlerini Rektörün görevlendireceği birim yapar.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Yayınlar ve Teşvik Miktarları

Yayınların gruplandırılması ve puan değerleri

MADDE 5 - (1) Komisyon tarafından teşvik kapsamına alınması uygun görülen her bir yayın ya da sanat eseri için aşağıdaki tablo esas alınarak bir puan değeri belirlenir:

 

1

Makale

PUAN

 

Lisansüstü tezlerden üretilmemiş olmak kaydıyla

 

a

SSCI, SCI, SCI-Expanded ve AHCI kapsamındaki 51-100 puan arasındaki dergilerde editöre mektup, özet veya kitap kritiği hariç olmak üzere yayımlanmış makale

20

b

SSCI, SCI, SCI-Expanded ve AHCI kapsamındaki 0-50 puan arasındaki dergilerde editöre mektup, özet veya kitap kritiği hariç olmak üzere yayımlanmış makale

15

c

a ve b kapsamı dışındaki uluslararası alan endekslerinde taranan dergilerde editöre mektup, özet veya kitap kritiği hariç olmak üzere yayımlanmış makale

15

ç

ULAKBİM tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış makale

8

d

ç maddesi dışındaki ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış makale 

4

e

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi dergilerinde yayımlanmış makale

10

f

Yurt dışında veya Türkiye’de hakemli olmayan dergilerdeki yayınlar (özgün araştırma, makale, sanat eseri ve tasarımları hakkında eleştirel/tanıtıcı yayın)

3

2

Kitap

 

 

Hazırladığı lisansüstü tezlerden üretilmemiş olmak kaydıyla

 

a

Uluslararası yayınevleri tarafından yayımlanmış kitap

40

b

Uluslararası yayınevleri tarafından yayımlanmış kitap editörlüğü

20

c

Uluslararası yayınevleri tarafından yayımlanmış kitapta bölüm yazarlığı (en fazla 3 bölüm)

   20

ç

Ulusal yayınevleri tarafından yayımlanmış kitap

30

d

Ulusal yayınevleri tarafından yayımlanmış kitap editörlüğü

10

e

Ulusal yayınevleri tarafından yayımlanmış kitapta bölüm yazarlığı (en fazla 3 bölüm)

10

f

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi yayını olarak yayımlanmış bilimsel kitap (ders kitapları hariç)

25

3

Adayın Lisansüstü Tezlerinden Üretilmiş Bilimsel Yayın

 

a

Uluslararası yayınevleri tarafından yayımlanmış kitap

10

b

Uluslararası yayınevleri tarafından yayımlanmış kitapta bölüm (en fazla 3 bölüm)

7

c

Ulusal yayınevleri tarafından yayımlanmış kitap

5

ç

Ulusal yayınevleri tarafından yayımlanmış kitapta bölüm (en fazla 3 bölüm)

4

d

SSCI, SCI, SCI-Expanded ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayımlanmış makale

10

e

Uluslararası alan indekslerinde taranan dergilerde yayımlanmış makale

7

f

ULAKBİM tarafından taranan dergilerde yayımlanmış makale

5

g

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi dergilerinde yayımlanmış makale

6

4

Atıf

 

a

SSCI, SCI, SCI-Expanded ve AHCI tarafından taranan dergilerde; tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayımlanmış kitaplarda yayımlanan ve adayın yazar olarak yer almadığı yayınlardan her birinde, metin içindeki atıf sayısına bakılmaksızın atıf yapılan her eseri için

3

b

SSCI, SCI, SCI-Expanded ve AHCI dışındaki dergiler tarafından taranan dergilerde; uluslararası yayınevleri tarafından yayımlanmış kitaplarda bölüm yazarı olarak yayımlanan ve adayın yazar olarak yer almadığı yayınlardan her birinde, metin içindeki atıf sayısına bakılmaksızın atıf yapılan her eseri için

2

c

Ulusal hakemli dergilerde; ulusal yayınevleri tarafından yayımlanmış kitaplarda yayımlanan ve adayın yazar olarak yer almadığı yayınlardan her birinde, metin içindeki atıf sayısına bakılmaksızın atıf yapılan her eseri için

1

5

Bilimsel Araştırma Projesi

 

a

Devam eden veya başarı ile tamamlanmış AB Çerçeve Programı Bilimsel Araştırma Projesinde koordinatör/baş araştırmacı olmak

15

b

Devam eden veya başarı ile tamamlanmış AB Çerçeve Programı Bilimsel Araştırma Projesinde ortak araştırmacı olmak

10

c

Devam eden veya başarı ile tamamlanmış a ve b dışındaki uluslararası destekli bilimsel araştırma projelerinde (derleme ve rapor hazırlama çalışmaları hariç) yürütücü olmak

8

ç

Üniversiteler dışındaki kamu kurumlarıyla yapılan başarıyla tamamlanan veya yürütülen bilimsel araştırma projelerinde yürütücü olmak

6

d

Üniversiteler dışındaki kamu kurumlarıyla yapılan başarıyla tamamlanan veya yürütülen bilimsel araştırma projelerinde araştırmacı olmak

3

6

Bilimsel Toplantılarda Sunulan Yayınlar

 

a

Uluslararası bilimsel toplantıda sunulan ve bilim alanına katkı sağlayan tam metni yayımlanmış sözlü bildiri

8

b

Ulusal bilimsel toplantıda sunulan ve bilim alanına katkı sağlayan tam metni yayımlanmış sözlü bildiri

4

c

Uluslararası hakemli bilimsel toplantılarda yayımlanan poster

6

ç

Ulusal hakemli bilimsel toplantılarda yayımlanan poster

3

6

Hakemlik

 

a

SCI, SSCI, AHCI kapsamındaki dergilerde hakemlik (Belgelenmelidir, her bir dergi için en fazla 5 (beş) hakemlik puanlamada dikkate alınır)

3

b

SCI Expanded kapsamındaki dergilerde hakemlik (Belgelenmelidir, her bir dergi için en fazla 5 (beş) hakemlik puanlamada dikkate alınır)

2

c

TÜBİTAK-ULAKBİM ulusal veri tabanlarında taranan ulusal bilimsel yayınlarda hakemlik (belgelenmelidir, her bir dergi için en fazla 5 hakemlik puanlamada dikkate alınır)

1

ç

SCI, SCI Expanded, SSCI, AHCI kapsamı dışındaki uluslararası dergilerde hakemlik (belgelenmelidir, her bir dergi için en fazla 5 (beş) hakemlik puanlamada dikkate alınır)

1

7

Bilimsel Ödül

 

a

Uluslararası bilimsel kuruluşlarca verilen bilim ve hizmet ödülü (Yayın teşvik ödülleri hariç)

20

b

Uluslararası kongrelerde sunulan en iyi bildiri ödülü

15

c

TÜBİTAK, TÜBA, Türk Dil Kurumu, Türk Tarih Kurumu gibi ulusal kurumlar tarafından bilimsel çalışmalar karşılığında verilen bilim ödülleri (Yayın teşvik ödülleri hariç)

15

8

Diğer Yayın ve Faaliyetler

 

a

Uluslararası bilimsel ansiklopedilerde madde yazarlığı

4

b

Ulusal bilimsel ansiklopedilerde madde yazarlığı

3

c

Kitap ve karar tahlilleri

4

ç

Özgün sanat eserleri, tasarımlar ya da yorum çalışmalarıyla kişisel etkinlikte (sergi, bienal, gösteri, dinleti, festival, gösterim) bulunmak. Her bir etkinlik için

15

d

Özgün sanat eserleri, tasarımlar ya da yorum çalışmalarıyla karma-ortak etkinliklere (sergi, bienal, gösteri, dinleti, film, festival, gösterim, ulusal ve uluslararası alanda yarışmalar) katılmak ve / veya kamusal alanda bir veya birden fazla eserinin daimi olarak sergilenmesi, satın alınması. Her bir etkinlik için

10

e

Sempozyum, festival, workshop, bienal gibi etkinliklere eserleriyle katılmak. Her bir etkinlik için

5

f

Uluslararası sanat ve tasarım dergilerinde yayımlanan sanat eseri ve tasarımlar hakkında eleştirel/tanıtıcı yayınlar

5

g

Ulusal sanat ve tasarım dergilerinde yayımlanan sanat eseri ve tasarımlar hakkında eleştirel/tanıtıcı yayınlar

3

h

Uluslararası patent (belgelenmek şartıyla)

20

ı

Ulusal patent (belgelenmek şartıyla)

10

i

Geçerli yasa, yönetmelik ve esaslar çerçevesinde, ilgili kuruluşlar (Meslek Odaları, Yerel Yönetimler, Bakanlıklar, Uluslararası Kuruluşlar) tarafından düzenlenen, planlama, mimarlık, kentsel tasarım, peyzaj tasarımı, iç mimari tasarım, endüstri ürünleri tasarımı ve mimarlık temel alanındaki diğer yarışmalarda derece veya mansiyon sahibi olmak

15

j

Geçerli yasa, yönetmelik ve esaslar çerçevesinde; Döner Sermaye veya üniversiteye bağlı kuruluşlar aracılığı ile veya Üniversite dışında bulunduğu sürede ürettiği bir uygulama projesi hakkında kendisi veya başkası tarafından makale, kitap bölümü veya kitap

15

k

Proje ve yapım yönetimi, tasarımı, planlama alanlarında yazılım üreticisi veya patent sahibi olmak (belgelemek şartıyla)

15

l

Uluslararası Bilimsel Toplantı Düzenleme Kurulunda yer almak

12

m

Ulusal Bilimsel Toplantı Düzenleme Kurulunda yer almak

8

n

Üniversite bünyesinde Uluslararası Bilimsel Toplantı Düzenleme Kurulunda yer almak

15

o

Üniversite bünyesinde Ulusal Bilimsel Toplantı Düzenleme Kurulunda yer almak

10

ö

Alanıyla ilgili bilimsel kurum ve kuruluşlarda Konferans vermek, Çalıştaya katılmak veya panelde Konuşmacı olmak

4

p

Bilimsel konularda bilimsel kurum ve kuruluşlara Raportörlük yapmak

4

 

Teşvik kapsamı dışındaki yayınlar

MADDE 6 - (1) Aşağıdaki yayınlar teşvik kapsamı dışında kabul edilir:

a) Tercüme makale ve kitaplar için teşvik ödenmez.

b) Editöre mektuplar ve editör takdim veya sonuç yazılarına teşvik ödenmez.

c) İlk baskısı teşvikten yararlanmış olan yayınların 2. ve müteakip baskıları (genişletilmiş, ilaveli, güncellenmiş vs. gibi düzeltmeler dahil) için teşvik ödenmez.

ç) Kitap tanıtma ve haber yazılarına teşvik ödenmez.

d) Sanatsal nitelik taşımayan ve mükerrer katılımlardaki sanat eseri ve tasarımlara teşvik ödenmez.

Teşvik Miktarları

MADDE 7 - (1) Teşvik kapsamına alınmasına karar verilen yayının sahibine, Yönetim Kurulunca uygun görülen puan değerinin Mütevelli Heyet tarafından (1) puan için belirlenen Türk Lirası karşılığıyla çarpımından elde edilecek meblağ net olarak ödenir.

(2) Çok yazarlı yayınlarda ve sanatsal projelerde bu yönergeye göre verilecek teşvik tutarı yazar ya da sanatçı sayısına eşit olarak bölündükten sonra yönerge kapsamındaki yazara/sanatçıya kendi payına düşen miktar ödenir.

(3) Üniversitede görevli olmayan yazarların ya da sanatçıların paylarına düşen ödül miktarları kendilerine ödenmez.

(4) Teşvik miktarları gerekli görüldüğü takdirde her akademik yılın başında Mütevelli Heyetin kararı ile güncellenir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Teşvik İçin Başvuru ve Değerlendirme

Teşvik için başvuru ve değerlendirilmesi

MADDE 8 - (1) Bu yönerge kapsamında bilimsel yayın ve sanatsal etkinlik teşviğinden yararlanmak isteyen Üniversite öğretim elemanı, ilgili yayın dönemine ait yayın ve etkinliklerine ait bilgileri bu yönerge ekinde bulunan başvuru formuna (Ek: 1 - Bilim-Sanat Yayın ve Etkinliklerini Teşvik Formu) doldurarak buna, yayın içinde veya etkinlik programında Üniversitenin zikredildiği sayfayı/sayfaları ve makale ise hangi indekste yer aldığını gösteren belgeyi, kitap veya kitap bölümü ise iç kapak ve içindekiler sayfasını da içeren bir dosya ekleyerek Rektörlüğe müracaat eder. Müracaatlar, her yıl Haziran ve Aralık aylarında yapılır.

(2) Yayın veya eserin teşvik kapsamında değerlendirilebilmesi için, basılı olarak yayımlanmış ya da sergi kataloglarında yer almış olması ve yayında yazarın/sanatçının görev yerinin Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi olduğu kaydını taşıması şarttır. Ayrıca teşvik istenen yayın ya da etkinliğin Üniversitemiz web sayfasında ve YÖKSİS yayın listesinde yer aldığının belgelenmesi şarttır.

(3) Yüz kızartıcı suçlar dışında herhangi bir gerekçe ile Üniversiteden ayrılmış olanlar, ayrıldıkları tarihten itibaren altı ay içinde müracaat etmeleri ve bu yönergede belirtilen şartları yerine getirmeleri durumunda, Üniversitede çalıştıkları dönem ile ilgili olarak teşvikten yararlanırlar.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Diğer Hükümler

Yurtiçi ve Yurtdışı bilimsel toplantı ve sanatsal etkinliklere katılım teşvikleri

MADDE 9 – (1) Yurtiçi ve yurtdışı bilimsel toplantılara ve sanatsal etkinliklere sözlü bildiri ya da bir eser ile katılım talepleri Rektörlükçe uygun görülen öğretim elemanlarına belgelemeleri halinde, teşvik ödemesi yapılır.

Bilimsel ve sanatsal toplantılara katılım başvurusu

MADDE 10 - (1) Bu yönerge kapsamında yurtiçi ve yurtdışı bilimsel ve sanatsal toplantılara katılmak için teşvikten yararlanmak isteyen Üniversite öğretim elemanı, Üniversitemiz Toplantı ve Bilimsel Etkinliklere Katılım Talep Formu’nu doldurarak davet veya kabul mektubunu ve bildiri özetini içeren dosya ile birlikte ilgili dekanlığa/müdürlüğe müracaat eder. Müracaatlar, bilimsel ve sanatsal toplantıdan en az bir ay öncesinde yapılır.

(2) Toplantıya katılım teşviğinden yararlanılabilmesi için, davet veya kabul mektubunda katılımcının görev yerinin Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi olduğu kaydı bulunmalıdır.

(3) Başvurular ilgili dekanlık/müdürlük tarafından değerlendirilir ve ödemenin uygun görülmesi halinde Rektörlüğün onayına sunulur. Değerlendirme yapılırken toplantının bilimsel düzeyi ve başvuru sahibinin Üniversitedeki görevini aksatıp aksatmayacağı gibi hususlar göz önünde bulundurulur.

Bilimsel ve sanatsal toplantılara katılım teşvik kapsamı ve miktarı

MADDE 11 - (1) Bilimsel ve sanatsal toplantılara tebliğ veya eser ile katılım için bir takvim yılı içinde yalnızca üç kalem harcama (toplantı kayıt ve katılım bedeli, ülkelerarası veya şehirlerarası ulaşım masrafı, bilimsel toplantının ve sanatsal etkinliğin süresi ile sınırlı konaklama masrafı) için destek verilir.

(2) Öğretim elemanlarına, yurtiçi veya yurtdışı bilimsel toplantılara ve sergilere poster bildiri ve eser ile katılacaklarını belgelemeleri halinde, yalnızca yol masrafları ödenir.

(3) Bilimsel ve sanatsal toplantılara katılım desteği, katılım sayısına bakılmaksızın her takvim yılında mütevelli heyetin belirleyeceği azami tutara kadar ödenir.

(4) Öğretim elemanları istedikleri takdirde, yurtiçi kongreye katılım için tanınan tutarı yurtdışı kongrede kullanabilirler; ancak yurtdışı kongreye katılım için tanınan tutarı yurtiçi kongrede kullanamazlar.

(5) Ödemenin yapılabilmesi için teşvik miktarına tekabül eden ve birinci fıkrada yazılı harcama kalemleriyle ilgili belgeler ile sunulan tebliğ metninin ve Katılım Belgesinin Rektörlüğe sunulmuş olması gerekir.

Yurtdışı bilimsel araştırma izni

MADDE 12 - (1) Öğretim elemanları araştırma ve incelemelerde bulunmak üzere yurt dışına gitmek için izin isteyebilirler. Bu durumda, ilgili birimin teklifi ve Üniversite Yönetim Kurulu kararı ile en fazla 1 yıl için ücretli izin verilebilir. İznin uzatılması veya tekrar izin istenildiğinde ise ilgili birimin teklifi ve rektörün onayı ile 1 yıl daha izin kullanılabilir. Ücretli izinlerde Mütevelli Heyetin onayı istenir.

Davetli konuşmacılara yapılacak ödemeler

MADDE 13 - (1) Üniversitemizce düzenlenecek bilimsel toplantılar için yurt içinden ve yurt dışından gelen davetlilere ödeme yapılabilir. Bu ödemenin hangi davetlilere ve ne tutarda yapılacağı Rektörlükçe belirlenir.

Yönergede belirtilmeyen durumlar

MADDE 14 - (1) Bu yönergede belirtilmeyen veya tereddüt edilen durumlar Üniversite Yönetim Kurulu tarafından karara bağlanır.

ALTINCI BÖLÜM

Yürürlük ve Yürütme

Yürürlük

MADDE 15 - (1) Bu Yönerge Mütevelli Heyeti tarafından kabul edildikten sonra yürürlüğe girer.  

(2) Bu yönerge, 01.01.2017 tarihinden sonra yayımlanan bilimsel yayın ve eserler hakkında uygulanır.

Yürütme

MADDE 16 - (1) Bu Yönerge hükümlerini Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı yürütür.

 

Bilim-Sanat Yayın ve Etkinliklerini Teşvik Formu için TIKLAYINIZ.

HIZLI MENÜ HAVA DURUMU
Check Feel
Kalite
Yönetim Bilgi Sistemi
Akademik
Veri Yönetim Sistemi
SKS
Uluslararası
Ofis
FSM SEM
ALUTEAM
KURAM
FSM
TÜMER
Kariyer
Merkezi
Kütüphane
İngilizce Hazırlık
Programı