FSMVÜ | Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Resmi İnternet Sitesi
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Yayın Yönergesi

FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ

YAYIN YÖNERGESİ

 

Toplantı Tarihi: 21.09.2018

Karar No.: 2018-123/03

 

Amaç

Madde 1- (1) Bu yönerge, 2547 Sayılı Yükseköğretim Yasası’na göre düzenlenen “Üniversiteler Yayın Yönetmeliği” ve “Üniversitelerde Ders Aracı Olarak Kullanılan Kitaplar, Teksirler ve Yardımcı Ders Kitapları Dışındaki Yayınlarla İlgili Yönetmelik” çerçevesinde, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi tarafından yayınlanacak eserlerin planlanması, basılması, dağıtımı ve satışını düzenleyen hükümleri içerir.

 

Kapsam

Madde 2 - (1) Bu yönerge, Üniversitemize bağlı birimlerde yapılacak her türlü eserin yayınının planlanması, yayın kurallarına uygunluğunun sağlanması, basımı, dağıtımı ve satışı ile ilgili her türlü işlemlere ilişkin hükümleri kapsar.

 

Tanımlar

Madde 3 - (1) Bu Yönergede geçen;

a) Üniversite: Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesini,

b) Rektör: Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Rektörünü,

c) Senato: Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Senatosunu,

ç) Yönetim Kurulu: Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Yönetim Kurulunu,

d) Mütevelli Heyet: Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Mütevelli Heyetini,

e) Yayın Kurulu: Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Yayın Kurulunu,

f) Hakem: Yayın taslaklarını bilimsel içerik, biçimsel kurallar, dil, üslup ve bilimsel etik açılarından değerlendiren, yayımlanması düşünülen eserin içeriği hakkında özel bilgisi ya da uzmanlığı olduğu düşünülen kişi/kişileri,

g) Eser: Fikir ve Sanat Eserleri Kanununa göre yayına hazırlanan eserleri,

g) Yayın: Eserlerin aşağıdaki formatlarda yayınlanmasını,

ifade eder.

1- Araştırma-İnceleme Kitapları: Araştırma ve incelemeye dayalı, ortaya koyduğu bulgularla kendi alan yazınına önemli bilimsel katkılar yapacağına ilgili kurullarca karar verilmiş olan ve Üniversitenin akademik saygınlığına katkı sağlayacağı düşünülen özgün bilimsel kitaplardır.

2- Bildiriler Kitabı: Üniversite birimlerince gerçekleştirilen kongre, sempozyum, çalıştay, panel vb. bilimsel toplantıların sunu metinlerini içeren yayınlardır.

3- Ders Kitapları: Üniversitenin çeşitli birimlerinin eğitim-öğretim programlarında yer alan dersler için hazırlanmış yayınlardır.

4- Popüler Bilim, Kültür ve Sanat Kitapları: Bilim, sanat, eğitim ve kültür alanlarında topluma ve kamuoyuna bilgi aktarmak amacıyla hazırlanan yayınlardır.

5- E-dokümanlar (Elektronik Yayınlar): Elektronik ortamda hazırlanan, çoğaltılabilen ve yayımlanan sayısal ortam eserleridir.

6- Manyetik Depolama Üniteleri: Kitap ve derginin her türlü elektronik ortamda okunabilmesi amacıyla CD, DVD ve benzeri şekillerde depolanmış şeklidir.

7- Dergiler: Üniversite birimlerince hazırlanan bilimsel araştırma ve incelemelerin yayımlandığı süreli yayınlardır.

Yayın Kurulu

Madde 4 - (1) Yayın Kurulu, Rektörün belirlemiş olduğu uygun görülen öğretim üyelerinden oluşur. Yayın Kurulu, Üniversitenin tüm yayın etkinliklerini planlayıp düzenler ve yönergede kendisine verilen görevleri yerine getirir.

 

Yayın Kurulunun Görevleri

Madde 5 - (1) Yayın Kurulu, bu yönerge esaslarına göre;

  1. Yayınlar açısından gerekli düzenleme ve planlamaları yapar.

  2. Basıma hazır olarak gelen eserleri inceler; eserlerin bilimsel niteliği ve eğitim öğretim ihtiyaçları açısından Üniversite tarafından yayımlanmasına uygun olup olmadığına karar verir.

  3. Eseri söz konusu alanda uzman en az iki hakeme göndererek kapsam ve içerik ile niteliği hakkında rapor ister. Bir hakemin olumlu (kabul), diğerinin olumsuz (red) rapor vermesi durumunda eser, belirlenecek üçüncü bir hakeme gönderilir ve gelen rapor sonucuna göre diğer hakem raporları da göz önüne alınarak yayın taslağının Üniversite imkânları ile basılıp basılmayacağına karar verir.

  4. Gerekli gördüğü durumlarda esere, alanında uzman editör atar.

  5. Basılma sırası, baskı adedi, basılma şekli ve satış fiyatı hakkında karar verir.

  6. Üniversitede ders aracı olarak kullanılacak olan ders kitapları ile Üniversitenin bilim, eğitim, sanat ve kültür alanlarındaki bilgi birikimini toplum hizmetine sunmayı amaçlayan araştırma-inceleme kitapları, bildiri kitapları, dergiler, popüler bilim, kültür ve sanat kitapları, e-dokümanlar ve manyetik depolama ünitelerinin yayımlanmasını sağlar.

  7. Telif ücreti ödenecek yayınların türüne, telif ücretinin hesaplanmasına ve ödeme şekline karar verir.

  8. Yayın değerlendirmesinde hakemlere ve yayın hazırlık sürecinde emeği geçenlere ödenecek ücreti belirler.

 

Yayın Başvuruları

Madde 6 - (1) Yazar(lar) “Yayın Öneri Formu”nun (EK-1) ilgili bölümlerini doldurup hazırlamış olduğu yayın taslağını dilekçe ile birlikte göndermek suretiyle Yayın Kurulu’na başvurur.

 

Yayın Önerilerinin Değerlendirilmesi

Madde 7 - (1) Yayın Kurulu, sunulan yayın önerisini “Yayın Öneri Formu” nun (EK-1) ilgili bölümlerini doldurarak, yayın önerisi hakkında öndeğerlendirme yapar. Hakeme gönderilecek eserler için Yayın Kurulu üyeleri arasında üçte iki (2/3) oy çoğunluğu aranır.

(2) Hakeme gönderilmesine karar verilen eserler “Yayın Değerlendirme Formu” (EK-2) ile birlikte en az iki hakeme gönderilir.

 

Hakemlerin Görevleri

Madde 8 - (1) Hakemler yayın taslaklarına ilişkin Üniversite Yayın Değerlendirme Formu’nu (EK-2) doldurarak belirlenen süre içinde Yayın Kurulu’na gönderir. Hakemler eser hakkındaki görüşlerini ayrı ayrı rapor ederler.

Hakemlerin hazırladıkları rapor;

a) Eserin, nitelik ve eğitim-öğretim ihtiyaçları bakımından yayımlanmaya uygun olup olmadığı,

b) Eserin, daha önce yayımlanmış çalışmaları değerlendiren ve konu hakkında yeni dikkate değer görüşleri ortaya koyan bir çalışma olup olmadığı,

c) Yayın taslaklarının yazıldığı dilin Türk Dil Kurumu (TDK) İmla Kılavuzu esaslarına uygun imla ve bilimsel üslûpta, bilimsel etik kurallarına ve ilgili bilim dalının kurallarına uygun olup olmadığı,

hususlarını içermelidir.


 

Yayınlarda Biçim Bakımından Aranan Nitelikler Madde 9 - (1) Kitap kapağı;

a) Ön ve İç Kapak: Yayının ön kapağı ve iç kapağının ön yüzünde eser adı, yazar adı, üniversitenin logosu ve yayınevi adı, iç kapağının arka yüzünde dizi kaydı, yazar adı, eser adı, ISBN, yayınevi bilgileri, basım yılı, sorumlu bilgileri, matbaa bilgileri, katalog kartı (CIP), telif bilgileri bulunur.

b) Arka Kapak: Yayının arka kapağının dış yüzünde, ISBN numarası ve barkod bilgileri bulunur.

c) Sırt: Yayının sırtında, yukarıdan aşağıya yatay satır biçimde, üniversite logosu, eserin adı ile yazar(lar)ın adı soyadı bulunur.

 

Basım, Satış ve Dağıtım

Madde 10 - (1) Yayın Kurulu’nun kararı ile basılması ya da sesli, görsel ve elektronik ortamda yayımlanması uygun bulunan eserin yazar(lar)ı ile “Üretim, Yayım, Dağıtım ve Telif Hakları Sözleşmesi” (EK-3) imzalanarak telif hakları yazar tarafından devredilir.

(2) Yayının basımı ile ilgili giderler, önce sponsorlar tarafından karşılanmaya çalışılır, sponsor bulunamadığı takdirde bütçe imkânları ölçüsünde Rektörlük tarafından karşılanır.

(3) Basılan eser, çeşitli satış, dağıtım ve tanıtım kanalları ile değerlendirilir.

(4) Baskısı tükenen ve değişiklik yapılmaksızın aynen basımı planlanan eserlerin, tekrar basımı hakkındaki kararı Yayın Kurulu verir. Değişiklik ve/veya ilave yapılarak tekrar basımı düşünülen eserler, yazar(lar) tarafından değişiklik yapıldıktan sonra, yeniden değerlendirilmek üzere Yayın Kurulu’na gönderilir ve izlenecek değerlendirme süreci Yayın Kurulu tarafından kararlaştırılır.

 

Telif Ödemesi

Madde 11 - (1) Telif ücreti, eserin toplam baskı adedi ve satış fiyatı üzerinden belirlenir.

 

Diğer Hükümler

Madde 12 - (1) Yayımlanacak eserlerde dile getirilmiş olan görüşler, eserlerin bilimsel niteliği, dili vb. konulardaki sorumluluk, yazar(lar)a aittir.

 

(2) Yazarı tarafından Üniversite dışında basılmış olan eserlerin üzerine “Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi” yazılamaz. Ancak eser içindeki yazar tanıtımında Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi öğretim elemanı olduğu ve görev yaptığı birime ilişkin notlar yer alabilir.

 

Yürürlük

Madde 13 - (1) Bu Yönerge, Mütevelli Heyet tarafından kabul edildiği tarihte yürürlüğe girer.

 

Yürütme

Madde 14 - (1) Bu Yönerge hükümlerini Rektör yürütür.


 

Ekler:

Ek 1) Yayın Öneri Formu

Ek 2) Yayın Değerlendirme Formu

Ek 3) Üretim, Yayım, Dağıtım ve Telif Hakları Sözleşmesi

 
HIZLI MENÜ
Strateji Geliştirme
Daire Bşk.
Kalite
Yönetim Bilgi Sistemi
Akademik
Veri Yönetim Sistemi
SKS
Uluslararası
Ofis
FSM SEM
ALUTEAM
KURAM
FSM
TÜMER
Kariyer
Merkezi
Kütüphane
İngilizce Hazırlık
Programı