FSMVÜ | Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Resmi İnternet Sitesi
WhatsApp Danışma Hattı
Yaz Okulu Yönergesi

Senato Karar Tarihi: 24.03.2016     Senato Karar Sayısı: 2016-94/02

FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ
YAZ ÖĞRETİMİ YÖNERGESİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Genel Hükümler

Amaç
MADDE 1 - (1) Yaz öğretimi, Güz ve Bahar yarıyılları dışında kalan yaz ayları içerisinde uygulanan ek bir eğitim-öğretim programıdır. Aynı öğretim yılına ait üçüncü bir yarıyıl değildir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönerge, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Yaz Okulu öğretimi yapılan tüm Fakülte, Yüksekokul ve Meslek yüksekokullarda uygulanacak ilkeleri kapsar.

Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönerge, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin (c) bendi ve Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Önlisans-Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinin ilgili maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

İKİNCİ BÖLÜM
Yaz Öğretiminin Tanımı, Esasları, Süresi ve Ücretler

Yaz Öğretiminin Tanımı;
MADDE 4 – (1) Yaz öğretimi, bir eğitim öğretim yılının normal iki yarıyılının dışında kalan ve yaz tatilini kapsayan aylar içinde uygulanan eğitim programıdır.
(2) Yaz öğretimi isteğe bağlı açılabilir.
(3 )Yaz öğretiminin açılması ile ilgili esaslar Senato tarafından belirlenir.

Yaz Öğretiminin Amaçları
MADDE 5 – (1) Yaz öğretiminin amaçları şunlardır:

a) Öğrencilerin, üniversitenin eğitim-öğretim imkânlarından yaz aylarında da yararlanmalarını sağlamak,
b) Güz ya da bahar yarıyıllarında, aldıkları dersten başarısız olmuş ya da ağırlıklı genel not ortalamasını yükseltmek için başarılı olduğu bir dersi tekrarlamak isteyen öğrencilere imkân sağlamak,
c) Öğrencilerin, öğrenim süresi boyunca daha önce alınmamış olan bir dersi yaz okulu kapsamında alarak erken mezun olmasına imkan sağlamak,
d) Erasmus ve uluslararası öğrenci değişim programları kapsamında yurtdışına giden, yatay/dikey geçişle üniversitemize kayıt yaptıran veya çift anadal/yandal programlarına kayıtlı öğrencilerin, eğitimleri sırasında önceki yarıyıllarda alamadıkları dersleri veya alıp başarısız oldukları dersleri yaz öğretiminde almalarına imkân sağlamak,
e) Diğer yükseköğretim kurumlarındaki öğrencilerin Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesinin eğitim-öğretim imkânlarından yararlanmalarını sağlamak.

Yaz Öğretiminin Süresi
MADDE 6 – (1) Yaz öğretimi takvimi, Senato tarafından belirlenir ve akademik takvimde ilan edilir.
(2) Yaz Okulu öğretim süresi en az yedi hafta olacak şekilde belirlenir. Bu süreye ara ve final sınavları da dahildir.
(3) Yaz öğretiminde geçen süre normal eğitim öğretim süresinden sayılmaz.

Ücretler
MADDE 7 – (1) Yaz öğretiminde öğrencilerden alınacak ücretler; derslerin kredi yüküne göre Mütevelli Heyeti tarafından belirlenir ve kayıt esnasında öğrencilerden tahsil edilir.
(2) Üniversitenin burslu kontenjanlarında öğrenim görmekte olan öğrencilerin, yaz okulunda ders almaları halinde mevcut bursları geçerli sayılmaz.
(3) Mazeretleri nedeniyle Yaz okuluna devam edemeyecek öğrencilerin, derslerin başlamasından itibaren ilk 3 gün içerisinde Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına dilekçe ile başvurmaları halinde yaz okulu kayıtları iptal edilerek, ücretleri iade edilir. Belirtilen süre dışında yapılan başvurular geçerli sayılmaz.
(4) Yaz öğretiminde, açılan bir derse kayıt yaptırdığı halde devam etmeyen veya başarısız olan öğrencinin ücreti iade edilmez.
(5)   Dersin açılmaması halinde öğrencinin yatırdığı ders kayıt ücreti iade edilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Açılacak Dersler, Ders Yükleri ve Kayıtlara İlişkin Esaslar

Açılacak Dersler
MADDE 8 – (1) Yaz okulunda açılacak derslere kayıt yaptırmak, öğrencinin isteğine bağlıdır.
(2)   Yaz öğretiminde açılacak dersler, fakülte ve meslek yüksekokul kurullarınca belirlenir ve en geç bahar dönemi yarıyıl sonu sınav sonuçlarını izleyen hafta içinde Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından ilan edilir.
(3)   Yaz öğretiminde bir dersin açılabilmesi için o derse en az on (10) öğrencinin kayıt yaptırmış olması gerekir. Bir derse kesin kayıt yaptıran öğrenci sayısı belirtilen sayıdan az ise bu dersin açılıp açılmaması kararı, ilgili yönetim kurulu tarafından Senatonun uygun görüşü alınarak verilir.
(4) Yaz öğretiminde ön kayıt süresi sonunda yeterli öğrencisi bulunmayan dersler açılmaz.
(5) Tüm ön lisans ve lisans programlarının müfredatlarında yer alan zorunlu dersler verilmeleri gereken yarıyıllarda açılır. Bu dersler yaz öğretimine ertelenmez.
(6) Yaz Okulunda açılan derslerin devam, ara sınavlar, final sınavı değerlendirmesi ve başarı durumunun tespiti ile ilgili hususlar, FSMVÜ Önlisans ve Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği’nde belirtilen şekilde yapılır. Ancak sınavlar için mazeret sınavı yapılmaz.

Ders Yükü
MADDE 9 – (1) Yaz öğretiminde açılan derslerin yükü, üniversitenin ilgili öğretim planında ders için tanımlanan kredi yükü ile aynıdır.
         
a)   Yabancı Dil hazırlık sınıfları hariç, öğrencilerin Yaz öğretiminde alacağı derslerin toplamı, çakışmaması koşuluyla 15 (on beş) AKTS’yi geçemez.
b)   Yaz öğretiminde bitirme çalışması ve bitirme projesi açılamaz, bu dersler diğer yükseköğretim kurumlarından alınamaz.
c)   Yaz öğretimi kapsamında I.ve II. öğretim öğrencileri aynı programa tabidir.
ç)   Ön koşullu derslere ilişkin uygulama Yaz öğretiminde de geçerlidir.
d)   Yaz öğretiminden ders alan öğrencilerin, akademik yılsonu Ağırlıklı Genel Not Ortalamaları, Yaz öğretimi derslerinden alınan notların hesaba katılmasıyla belirlenir.

Derslere Devam
MADDE 10 – (1) Öğrenciler, daha önce aldıkları derslerde devam şartını sağlamış olsalar dahi, yaz öğretiminde aldıkları derslere devam etmek zorundadırlar.
(2) Yaz öğretiminde dersin devam şartını sağlayamayan öğrenci, o dersin yaz öğretimi yarıyıl sonu sınavına katılamaz ve devamsızlık sebebiyle başarısız sayılır.
(3) Yaz öğretiminde dersten çekilme ve izinli sayılma işlemi uygulanmaz.

Özel Öğrenci
MADDE 11- (1) Diğer Yükseköğretim Kurumu öğrencileri, özel öğrenci statüsünde değerlendirilir.

a)    Öğrenciler, öğretimini sürdürdüğü kurumdan izin alarak yaz öğretimi ön kayıt süresi içinde ilgili birime başvurur.
b)    Yaz öğretiminde alınan derslerin toplamı, çakışmaması koşuluyla, 15 (on beş) AKTS’yi geçemez.
c)    FSMVÜ Yaz öğretimine kayıt yaptıran özel öğrencilere, yaz öğretiminin süresini, aldıkları derslerin kodunu, adını, saatini, kredisini (AKTS) ve başarı notunu gösteren bir belge düzenlenir. Bu belge, ilgili Fakülte/Enstitü/Yüksekokul Yönetim Kurulu kararı ile öğrencinin kayıtlı olduğu ilgili Yükseköğretim Kurumu’na gönderilir. Talep halinde belgenin onaylı bir sureti öğrenciye verilir.

Farklı Bir Üniversiteden Ders Alma
MADDE 12 – (1) Yaz öğretiminde açılmayan dersler ile ilgili 2547 Sayılı Kanunun 7/c maddesi gereğince hangi yükseköğretim kurumlarından ders alınabileceği Senato tarafından belirlenir. Ders alınabilecek Yükseköğretim Kurumlarının Senato tarafından belirlenmemesi halinde, öğrenci kayıt olduğu yılda kendi programının taban puanından daha yüksek puana sahip bir üniversiteden yaz öğretimi dersi alabilir.
(2)   Diğer Yükseköğretim Kurumları tarafından gönderilen başarı notları, ilgili Yönetim Kurulunca onaylandıktan sonra kayıtlara geçirilir.
(3)   Diğer Yükseköğretim Kurumlarından alınan notlar, yaz öğretimini takip eden yarıyıl ders kayıtlarının başlamasından önce Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’na iletilir. Özel durumlar ilgili Yönetim Kurulu tarafından karara bağlanır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Yönergede Hüküm Bulunmayan Haller
MADDE 13 – (1) Bu yönergede hüküm bulunmayan hallerde; Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği ile Yükseköğretim Kurulu, Senato ve ilgili birimlerin yetkili kurullarının kararları uygulanır.

Yürürlük
MADDE 14 - (1) Bu yönerge Senato tarafından kabul edildiği tarihte yürürlüğe girer.

Yürütme
MADDE 15 - (1) Bu yönerge hükümlerini Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Rektörü yürütür.

HIZLI MENÜ
Strateji Geliştirme
Daire Bşk.
Kalite
Yönetim Bilgi Sistemi
Akademik
Veri Yönetim Sistemi
SKS
Uluslararası
Ofis
FSM SEM
ALUTEAM
KURAM
FSM
TÜMER
Kariyer
Merkezi
Kütüphane
İngilizce Hazırlık
Programı