FSMVÜ | Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Resmi İnternet Sitesi
Diploma Yönergesi
 

 

Senato Karar Tarihi: 16.05.2019    Senato Karar Sayısı: 2019-146/01

T.C.

FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ
DİPLOMA, DİPLOMA DEFTERİ, MEZUNİYET BELGESİ VE SERTİFİKA DÜZENLEME ESASLARI YÖNERGESİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam ve Dayanak

Amaç
MADDE 1 - (1) Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi’ne bağlı Fakülte, Enstitü, Yüksekokul, Meslek Yüksekokulu ve çift anadal / yandal programlarını tamamlayan öğrenciler, onursal doktora unvanı verilecek olanlar, kursiyerler ve benzeri kişiler için hazırlanacak olan diploma, geçici mezuniyet belgesi, diploma eki, sertifika ve katılım belgeleri ile diploma defterlerinin düzenlenmesine ilişkin esasları belirlemek amacıyla hazırlanmıştır.

Kapsam
MADDE 2 - (1) Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesine bağlı fakülte, enstitü, yüksekokulları ve meslek yüksekokullarından mezun olanlara ve lisans programlarını tamamlamadan Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesinden ayrılan öğrencilere verilecek diploma ve diğer ilgili belgelerin düzenlenmesinde bu yönerge hükümleri uygulanır.

Dayanak
MADDE 3 - (1) Bu yönerge; Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği ve Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Çift Anadal/ Yandal Programı Yönergesi uyarınca,  2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği, Lisans Öğrenimlerini Tamamlamayan veya Tamamlayamayanların Ön Lisans Diploması Almaları veya Meslek Yüksekokullarına İntibakları Hakkında Yönetmelik ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

İKİNCİ BÖLÜM
Diplomalar, Sertifikalar ve Belgeler

Diplomalar
MADDE 4 -(1) Öğrenim gördükleri programların bütün koşullarını yerine getirerek mezuniyet hakkı kazanan öğrencilere, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından aşağıda tanımlanan diplomalar düzenlenir.
a) Dört yarıyıl (iki yıl) süreli eğitim-öğretim yapılan meslek yüksekokullarından mezun olmak için gerekli koşulları sağlayan öğrencilere “Ön Lisans Diploması”,
b) Sekiz yarıyıl (dört yıl) süreli eğitim-öğretim yapılan Fakülte ve Yüksekokul eğitim-öğretim programlarının ilk dört yarıyılındaki veya ilk iki yılındaki bütün derslerinden başarılı olan ve gerekli akademik ortalamayı sağlayan ancak öğrenim gördükleri programları tamamlayamayan veya tamamlamayan öğrencilere “Ön Lisans Diploması”,
c) Sekiz yarıyıl (dört yıl) süreli eğitim-öğretim yapılan fakülte ve yüksekokulların lisans veya çift anadal programlarını tamamlayanlara, “Lisans Diploması”,
ç) Lisansüstü öğrenimin Yüksek Lisans programlarını tamamlayan ve mezun olmak için gerekli koşulları sağlayan öğrencilere “Yüksek Lisans Diploması”, Doktora programlarını tamamlayan ve mezun olmak için gerekli koşulları sağlayan öğrencilere “Doktora Diploması” verilir.
d) Yüksek Lisans ve Doktora diplomalarında yazılacak mezuniyet tarihi ilgili Enstitü Yönetim Kurulunda mezuniyet hakkında karar verildiği toplantı tarihidir. Mezuniyet kararının verileceği toplantı tarihi, mezuniyet için gerekli sınav veya sınavları izleyen bir aylık süreden daha geç olamaz.
e) Ön Lisans, Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora Diplomaları, tek nüsha olarak hazırlanır ve diploma defterindeki bilgiler ile karşılaştırılmak suretiyle imzalanır.
f) Diploma ve geçici mezuniyet belgesindeki bilgiler, mezuniyet tarihi esas alınarak yazılır.
g) Ön lisans diploması alan öğrencilerin, herhangi bir nedenle lisans öğrenimlerine devam etmeleri durumunda ön lisans diplomasının aslını iade etmeden lisans programlarına kayıtları yapılmaz.
h) Zorunlu ve isteğe bağlı hazırlık sınıflarında geçen eğitim-öğretim süresi, yukarıda belirtilen sürelere dahil değildir.

Sertifika ve Belgeler
MADDE 5-a) Kayıtlı olduğu yandal programındaki bütün dersleri tamamlayan ve gerekli koşulları sağlayan öğrencilere “Yandal Sertifikası”,
b) Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi bünyesindeki merkezler ve bölümler tarafından bağımsız veya ortaklaşa düzenlenen  her türlü kurs ve benzeri çalışmalara katılıp gerekli koşulları sağlayanlara ilgili birimler tarafından “Sertifika”, “Kurs Bitirme Belgesi” ya da “Katılım Belgesi”;
c) Normal süreler içinde mezun olan, disiplin cezası almayan ve genel akademik başarı not ortalaması 3.00-3.49 olan öğrencilere “Onur Belgesi”, ortalaması 3.50 ve üzerinde olan öğrencilere ise “Yüksek Onur Belgesi”,
ç) Bilimsel ve toplumsal gelişmeye hizmet etmiş kişilere, “Onursal Doktora Diploması”
verilir.
d) Zorunlu veya isteğe bağlı yabancı dil hazırlık sınıflarında başarılı olan öğrencilere “Yabancı Dil Hazırlık Sertifikası”verilir. Sertifikanın bir sureti öğrencinin dosyasında saklanır. 
e) Yabancı dil seviye tespit (muafiyet) sınavını başaran ve Senatonun öngördüğü oranda seçmeli dersleri o dilde alan öğrenciye “Yabancı Dil Destekli Öğrenim Sertifikası” verilir.
f) Diploması henüz düzenlenmemiş mezunlara, yazılı istekleri üzerine mezun olduklarını belirten, diploma bilgilerini içeren "Geçici Mezuniyet Belgesi" verilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Diploma ve Geçici Mezuniyet Belgesinde Yer Alacak Hususlar


Diplomada Yer Alan Bilgiler
MADDE 6 – Diplomanın tasarımı, şekli ve kağıt ebatları rektörlük tarafından belirlenir.
Diplomanın ön sağ yüzünde, 
1. Üniversitenin logosu ve adı
2. Fakülte/Enstitü/Yüksekokul/Meslek Yüksekokulu adı,
3. Öğrencinin adı ve soyadı,
4. Bitirilen bölüm ve/veya anabilim dalı/program adı,
5. Derece (Ön Lisans; Lisans; Yüksek Lisans; Doktora),
6. Sol alt köşesinde ilgili birimin Dekan/Müdür, sağ alt köşesinde ise Rektörün, adı,
soyadı, unvanı ve imzası, alt orta yerinde ise Üniversitenin hologramı yer alır.
Diplomalar düzenleme tarihinde görevde bulunan Dekan/Müdür ile Rektör tarafından imzalanır.
7. Diplomayı imzalayacak olan Dekan / Müdür / Rektör asaleten atanmamışsa, yerine vekaleten atanmış kişilerce imzalanır.

Diplomanın ön sol yüzünde, mezun olan öğrencinin:
1. T.C. kimlik numarası,
2. Bitirme dönemi, (bitirilen yıl / yarıyıl)
3. Bitirme tarihi, (İlgili yönetim kurulunun mezuniyet kararını aldığı tarih)
4. Diploma no
5. Diploma tarihi (diplomanın düzenlendiği tarih)
Yer alır.  

Diplomanın arka yüzünde, mezun olan öğrencinin:
1.Öğrenci numarası,
2. T.C. kimlik numarası / Yabancı uyruklular için pasaport numarası
3. Adı ve soyadı
4. Baba adı
5. Ana adı
6. Doğum yeri ve tarihi
7. Üniversiteye kayıt tarihi
8. Mezuniyet Dönemi
9. Mezuniyet tarihi : (İlgili yönetim kurulunun mezuniyet kararını aldığı tarih)
10. Diploma numarası
11. Öğrenci İşleri Daire Başkanı imzası,

Diplomada  Yer Almayacak Hususlar
MADDE 7 -
a) İkinci öğretim uygulaması yapılan programlar ile çift anadal programlarından mezun olanların diplomalarında, ikinci öğretim ya da çift anadal programlarından mezun oldukları belirtilmez.
b) Yükseköğretim Kurulu’nca bildirilmiş olan bazı programların diplomalarında unvan yer almaz.

Geçici Mezuniyet Belgesinin Düzenlenmesi
MADDE 8 -(1) Diploması henüz düzenlenmemiş mezunlara öğrencinin yazılı başvurusu üzerine
İlgili akademik birim tarafından bir defaya mahsus olmak üzere  (1) yıl süre ile geçerli olan "Geçici Mezuniyet Belgesi" düzenlenir.
a) Geçici Mezuniyet Belgesinin sağ alt köşesi, ilgili yükseköğretim kurumunun Dekan/Enstitü Müdürü/Yüksekokul Müdürü/Meslek Yüksekokulu Müdürü tarafından imzalanır. Belgenin üzerine, Rektörlüğün soğuk damgası vurulur.
b) Geçici Mezuniyet Belgelerinde mezun olunan Bölüm/Program/Anabilim Dalı adı yer alır.
c) Geçici Mezuniyet Belgelerine unvan yazılmaz.

Sertifika ve Katılım Belgesinde Yer Alan Bilgiler
MADDE 9 – a) Sertifika, Kurs Bitirme Belgesi ve Katılım Belgesine ilgilinin adı ve soyadı, belgenin veriliş tarihi, sıra numarası, kurs veya benzeri çalışmanın tam adı, süresi ve varsa kazandığı unvan yazılır. Verilecek olan sertifika, kurs bitirme belgesi ve katılım belgesi, İlgili birim Yöneticisi ile birlikte ilgili Dekan, Enstitü Müdürü, Yüksekokul Müdürü ve Meslek Yüksekokulu Müdürü ile kurs veya benzeri çalışmanın yürütücüsü, varsa Eğitim Koordinatörü ve gerektiğinde Rektör tarafından imzalanır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Diploma Dili, Diploma Numaraları ve Defter Sayfa Numaraları,  Fotoğraflar,  Diploma Eki

Diploma Dili
MADDE 10 – Diplomalar, Türkçe/yabancı dil olarak yazılır.

Diploma Numaraları ve Defter Sayfa Numaraları
MADDE 11 -a) Diploma numaraları ile diploma defterinin sayfa numaraları, her yıl yeniden başlatılır.
b) Diploma numaraları, yıl – Fakülte, Enstitü, Meslek Yüksekokul ve Yüksekokul Kodu – Diploma Sıra No
esasına göre verilir.

Fotoğraflar
MADDE 12 -a) Diploma Defterine mezun olan kişinin fotoğrafı yapıştırılır.
b) Yapıştırılacak fotoğraflar, renkli ve kolayca tanınmalarını sağlayacak şekilde çekilmiş olmalıdır.
c) Diplomalara fotoğraf yapıştırılmaz.

Diploma Eki
MADDE 13-a) Kayıtlı oldukları programları başarıyla tamamlayarak diploma almaya hak kazanan öğrencilere diploma ile birlikte Diploma Eki verilir.
b) Diploma Eki diploma ile birlikte verilir ve formatı Avrupa Komisyonu, Avrupa Konseyi ve UNESCO/CEPES tarafından geliştirilen bir modeli temel alır. Diploma Ekinde mezuniyet tarihi, diploma numarası, alınan derecenin düzeyi, içeriği ve kullanım alanları; Üniversitenin eğitim-öğretim ve değerlendirme esasları ile ulusal eğitim sistemi hakkında bilgilere yer verilir.
c) Diploma Eki, Öğrenci İşleri Daire Başkanı tarafından imzalanır.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Diploma, Diploma Eki, Geçici Mezuniyet Belgesi, Sertifikaların Teslimi ve Kaybı


Diploma, Diploma Eki, Geçici Mezuniyet Belgesi ve Sertifikaların Teslimi
MADDE 14 –a) Diploma, diploma eki, geçici mezuniyet belgesi ve sertifikalar yalnızca hak sahiplerinin kendilerine ya da noter onaylı vekâletnamelerini ibraz eden vekillerine teslim edilir. Diploma sahibinin yurt dışında bulunması halinde, vereceği vekâletnamenin Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluklarından alınmış olması gerekir. Vefat eden kişinin diploması, istekleri halinde kanuni mirasçılarına verilir.
b) Diploma ve diploma ekinin teslim edilmesi sırasında diploma defteri imzalatılır.
c) Posta ile diploma gönderilmez, telefon ya da faksla yapılan talepler dikkate alınmaz.

Diploma, Diploma Eki, Geçici Mezuniyet Belgesi ve Sertifikaların Kaybı ve Değiştirilmesi
MADDE 15 – (1)Diploma, diploma eki, geçici mezuniyet belgesi veya sertifikasını kaybeden, değiştirmek veya yenilemek isteyenlere, yasa ve yönetmeliklerle ikinci bir nüsha verilmesi yasaklanmamışsa, aşağıda belirtilen şartların yerine getirilmesi durumunda ilgili yönetim kurulu kararıyla bir defaya mahsus olarak ikinci bir nüshası verilebilir.
a) Diploma, diploma eki veya sertifikasını kaybeden kişi, Mütevelli Heyet’in belirlemiş olduğu ücretin dekontu, başvuru dilekçesi (gerekçeli), yerel veya ulusal gazetede yayınlanan kayıp ilanı ve onaylı nüfus cüzdanı sureti ile Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’na başvurur.
b) Düzenlenen ikinci nüshalarda ön sağ üst köşesinde "ikinci nüsha" olduğu yazılır ve düzenleme tarihinde görevde bulunan ilgili birim yöneticisi ve/veya Rektör tarafından imzalanır.
c) Mezuniyetten sonra öğrencinin evlilik nedeniyle veya mahkeme kararıyla adı-soyadı gibi kimlik bilgilerinde ya da nüfus kaydını ilgilendiren diğer bilgilerinde değişiklik olması durumunda, kendi talebi doğrultusunda diploması henüz hazırlanmamışsa yeni bilgilerle düzenlenir; hazırlanmış ve teslim edilmişse diploma/belge üzerindeki değişiklikler tarih belirtmek ve gerekli açıklama yazılmak suretiyle yapılır.
ç) Kimlik ve mezuniyet bilgilerinin korunmuş olması kaydıyla, yırtılan, herhangi bir nedenle tahrip olan veya zorunlu nedenlerle tümüyle yeniden düzenlenmesi gereken diplomaların/belgelerin yerine yenisi hazırlanır. Diploma/belgesini değiştirmek isteyen kişi, bir dilekçe ile Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı'na başvurur. Dilekçeye eski diploma/belge, onaylı nüfus cüzdanı sureti (fotoğraflı), iki adet vesikalık fotoğraf eklenir. Düzenlenecek olan diploma/belgenin her iki yüzüne de "Yeniden Hazırlanmıştır" ibaresi ile yeniden hazırlandığı tarih yazılır ve düzenleme tarihinde görevde bulunan ilgili birim yöneticisi ve/veya Rektör tarafından imzalanır.
d) Aldığı belgenin ikinci nüshasını kaybedenlere başka nüsha verilmez. Ancak kayıp belgesi verilir. Kayıp belgesinin düzenlenmesinde ikinci nüsha verilmesi usulü uygulanır.

HIZLI MENÜ
Strateji Geliştirme
Daire Bşk.
Kalite
Yönetim Bilgi Sistemi
Akademik
Veri Yönetim Sistemi
SKS
Uluslararası
Ofis
FSM SEM
ALUTEAM
KURAM
FSM
TÜMER
Kariyer
Merkezi
Kütüphane
İngilizce Hazırlık
Programı