FSMVÜ | Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Resmi İnternet Sitesi

. .
DUYURULAR
30 Kasım
Basın Yayın Halkla İlişkiler
Taziye Mesajı

25 Kasım
Sağlık Kültür ve Spor D. Başkanlığı
Ceza Muhakemesinde Sosyal Medyanın Etkisi Makale Yarışması

04 Kasım
Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı
YKS Derece Bursu & Sıralama Bursu Öğrenci İban Bildirimi

31 Ekim
Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı
2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı Güz Dönemi Vize Sınav Programları

23 Ekim
Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı
Azami Öğrenim Süreleri

► Arşiv
Haber Arşivi
HABERLER

TANITIM FİLMİ
FSMVÜ YAYINLARI

Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri İçin Nezaket ve Protokol Kuralları Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri eğitimlerinde kullanılmak amacıyla hazırlanan bu kitapta görgü, nezaket ve protokol kuralları kabin memurluğu çerçevesinde incelenmiştir. Kitabımızın amacı değerlerini bilen, sosyal davranış kurallarına uyan, nazik, görgülü, kibar, nitelikli ve eğitimli gençlerin daha yenilikçi ve pozitif bir bakış açısıyla görev alarak sivil havacılık sektörüne katkı sağlamalarıdır. Sivil havacılık kabin hizmetlerinde okuyan öğrencilerin mezun olduklarında kabin memuru olarak görevlerini yerine getirebilmeleri için gerekli yetkinlik seviyelerinde gelişime paralel olarak istihdam edilen nitelikli ve yetkin mezun sayısında artış sağlanacak, kabin memurlarının bu kuralları uçak içinde uygulaması, ekiple ve yolcuyla olan ilişkilerinde de sihirli bir değişim yaratacaktır.
Uluslararası Itrî Sempozyumu (Bildiriler) = International Itrî Symposium Vefatının 300. yılı dolayısıyla, UNESCO Türkiye Millî Komisyonu’nun girişimiyle 2012 yılı, UNESCO tarafından “Uluslararası Itrî Yılı” olarak kabul ve ilân edildi. Bunun üzerine, UNESCO Türkiye Millî Komisyonu ve Medeniyetler İttifakı Türkiye Eşgüdüm Başkanlıkları öncülüğünde uluslararası boyutta bir Itrî Sempozyumu düzenlenmesine karar verildi. “Uluslararası Itrî Sempozyumu”, Türkiye’den ve farklı ülkelerden yirmi sekiz müzik-bilimci, araştırmacı ve sanatkârın bir araya geldiği, Itrî hakkındaki araştırma, inceleme ve yorumların paylaşıldığı kapsamlı bir faaliyet oldu. Uluslararası Itrî Sempozyumu tebliğ ve belgelerini ihtivâ eden bu kitap, Itrî’yi daha iyi tanımak ve anlamak için önemli bir kaynak teşkil etmektedir.
ISLAH 2019: 2. Uluslararası İslami Mimari Mirası Konferansı, Mamur Çevre ve Gelecek İslam medeniyeti, kendisini düşünce, şiir, musikî vb. kadar mimarîde de inşa etmiş bir medeniyettir. Ve bugünden geriye dönüp baktığımızda bu medeniyeti ve onun somut göstergeleri olan şehirleri bize taşıyacak olan en esaslı envanter kategorisinin mimarî eserler yekûnu olduğu aşikârdır. İşte bu düşünceler çerçevesinden ve bu hassasiyetler eşliğinde baktığımızda, ilki 2017 yılında Malezya’nın başkenti Kuala Lumpur’da, Malezya Uluslararası İslam Üniversitesi Mimarlık ve Çevre Tasarımı Fakültesi bünyesinde gerçekleşen ve Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi akademik kadrosunun destek vermiş olduğu Uluslararası İslamî Mimari Miras Konferansı çok daha önem kazanmaktadır. Konferansın ikincisini Mamur Çevre ve Gelecek alt başlığı altında Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi’nde, Malezya Uluslararası İslam Üniversitesi Mimarlık ve Çevre Tasarımı Fakültesi’nin işbirliği ile gerçekleştirmiştir.
FSM İlmi Araştırmalar İnsan ve Toplum Bilimleri Dergisi, Sayı 13
FSM İlmi Araştırmalar İnsan ve Toplum Bilimleri Dergisi, Sayı 12
FSM İlmi Araştırmalar İnsan ve Toplum Bilimleri Dergisi, Sayı 11
Fatih Sultan Mehmed Han Türklerin tarih boyunca kurmuş oldukları devletlerden en uzun ömürlüsü ve en güçlüsü şüphesiz Osmanlı Devleti’dir. 13. yüzyıl sonlarından 20. Yüzyıla kadar, 623 yıl aynı hanedan tarafından yönetilen bu devlet Türk ve dünya tarihinde önemli bir yere sahiptir. Üç kıtada altı yüzyıldan fazla bir süre hüküm sürmüş olan bu devleti 36 padişah yönetmiş olup, Fatih Sultan Mehmed; Osman Gazi, Orhan Gazi, I. Murad (Hudavendigâr), I. Bayezid (Yıldırım), I. Mehmed (Çelebi) ve II. Murad’dan sonra II. Mehmed unvanıyla tahta çıkan yedinci hükümdardır. Prof. Dr. Halil İnalcık’ın ifadesiyle Osmanlı Devleti’nin gerçek kurucusu Fatih Sultan Mehmed’dir. 30 Mart 1432 tarihinde II. Murad’ın dördüncü oğlu olarak Edirne’de doğmuş olan II. Mehmed, daha babası hayatta iken, 1444 Ağustos’unda henüz 12 yaşında tahta çıkmış, 1444-1446 ve 1451-1481 yılları arasında süren 32 yıllık saltanatı döneminde başta İstanbul olmak üzere birçok fetih (Amasra, Sırbistan, Trabzon, Sinop, Kastamonu, Mora Yarımadası, Midilli, Bosna, Eğriboz, Otranto) gerçekleştirdiği gibi, Eflak, Boğdan ve Kırım’ı tâbi hale getirmiştir. Osmanlı Devleti’nin idarî ve askerî teşkilâtı ile müesseseleri de onun zamanında kurulmuş ve gelişerek asırlarca devam etmiştir. Saltanatı boyunca fetihten fethe koşmuş olan bu hükümdar, hasta olmasına rağmen yeni bir sefere daha çıkmış, ancak Gebze yakınlarına ulaşıldığı sırada rahatsızlığı artmış ve 3 Mayıs 1481 tarihinde vefat etmiştir.
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Bülteni, Sayı 18 Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi haber bülteni
Açe Darüsselam Sultanlığı: İslam Öncesi Dönemden 20. Yüzyıl Başlarına Kadar Açe Tarihi “Açe Darüsselam Sultanlığı”, 16. ilâ 20. yüzyıllar arasında dört yüz yıl süren siyasî varlığıyla, geniş anlamıyla ‘Malay dünyası’ olarak anılan coğrafya ile İslam ve dünya tarihi içerisinde önemli bir yere sahiptir. Hiç kuşku yok ki, 16. yüzyıl başlarındaki kuruluş yıllarından, 17. yüzyıl ilk yarısına kadar süren dinî-kültürel ve ekonomik gelişmeler, bu gelişmelere paralel olarak bölge içerisindeki yeri ve önemi, bölgesel ve küresel ticarette önemli bir aktör olarak taşıdığı süreklilik özelliği, 17. yüzyılın son altmış yılındaki ‘Kadın Sultanlar Dönemi’ ve ardından gelen duraklama ile siyasî ve ekonomik zaafiyete konu olan gerileme dönemi, 19. yüzyıl son çeyreğinden siyasî mevcudiyetinin sona erdiği 20. yüzyıl başlarına kadar süren ‘Hollanda Savaşı’ gibi gelişmeler, bu uzun tarihî süreçte akla gelen çarpıcı gelişmelerden bazılarıdır. Bu ve benzeri dönemler, Açe tarihinin gerek iç politik süreçleri ile içinde yer aldığı İslam dini ve medeniyeti bağlamında bölge için taşıdığı kurucu hususiyetleri, gerekse sömürgecilik ve ekonomi tarihi açısından sergilediği rol ve kırk yıl süren Hollanda Savaşı nedeniyle, “modern zamanların en çalkantılı bölgelerinden biri” olarak tanımlanmayı hak etmektedir. Yukarıda zikredilen tüm bu ilişkiler ağının ele alındığı bu çalışma, Açe ve odağında yer aldığı coğrafya kadar, tarih boyunca gelişme gösteren küresel ilişkiler ağını değerlendirmemize olanak tanıyacaktır.
Mekânsal Okunabilirlik: Biçimsel, Dizimsel ve Öznel Boyutları Kentsel mekandan elde ettiğimiz bilginin bilişsel boyutları, mekanla olan ilişkimizin zeminini kurarken, kişisel birikimlerimiz ve özelliklerimiz ile birlikte, mekanın olanakları bu çift yönlü ilişkiyi etkiler. Bu kitap, mekânsal okunabilirlik kavramını bir yandan bilişsel bir terim olarak öneriyor, diğer yandan terimin mekandan kaynaklı biçimsel ve dizimsel; ve kullanıcıdan kaynaklı öznel etkilerine kavramsal ve deneysel çerçevede odaklanıyor. Kentleri yaşanabilir, anlaşılabilir ve algılanabilir mekanlar olarak düşünürken çevresel psikolojiye başvurmak isteyenler için Emine Köseoğlu bu kitapta, mekânsal okunabilirlik kavramını Kevin Lynch’in tanımı üzerinden esneterek çözümlüyor ve sentetik bir üçlü bakış açısı ile yeniden sunuyor: biçimsel, dizimsel ve öznel okunabilirlik. Mimarlık, bilişsel psikoloji, çevre psikolojisi ve coğrafya araştırmacılarının ve mekan-zihin ilişkisini merak eden okurun ilgisine…
Vakfiyeleri Işığında Milaslı Abdülaziz Ağa ve Ailesi Bu çalışmada vakfiyelerden yararlanılarak Osmanlı Devleti’nin Peçin kazasına bağlı Milas kasabasında yaşamış ve Milas’ın hem idaresinde hem de kurduğu vakıflar ile sosyo-ekonomik ve kültürel gelişiminde etkili olmuş Abdülaziz Ağa ve bu etkiyi sonraki yıllarda devam ettiren ailesi ve vakıfları tanıtılmıştır. Böylece vakfiyelerin hem bölgesel tarih araştırmalarına hem de biyografilerin ve aile tarihlerinin aydınlatılmasına olan katkısı ortaya konmaya çalışılmıştır.
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Öğrencileri Hat Eserleri : Fatih Divânından Şiirler (Avnî) Fatih Sultan Mehmed Han 19 yaşında tahta geçip saltanatının ikinci yılında İstanbul’u fethederek Hz. Peygamber’in (s.a.v.) müjdesine nail olmuş, bir çağı kapatıp yeni bir çağ açmış bir büyük hükümdar şahsıyetiyle tarihteki yerini almıştır.
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Bülteni, Sayı 17 Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi haber bülteni
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Bülteni, Sayı 16 Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi haber bülteni
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Bülteni, Sayı 15 Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi haber bülteni
FSM İlmi Araştırmalar İnsan ve Toplum Bilimleri Dergisi, Sayı 10
FSM İlmi Araştırmalar İnsan ve Toplum Bilimleri Dergisi, Sayı 9
Fundamental Concepts of Turkish Civil Code
محاضرات في تاريخ الأديان / Muhâdarât fî Târihi’l-Edyân
Hayırsever Bir Osmanlı Valide Sultanı: Hatice Turhan Sultan ve Vakfiyesi Bu kitapta Hatice Turhan Sultan´ın hayatı, kurduğu vakıflar ve bu vakıfların mahiyeti vakfiyesinden hareketle değerlendirilecek, çalışmanın sonunda ise vakfiyenin tam transkripsiyonu ve tıpkı basımı yer alacaktır. Bilindiği üzere Osmanlı İmparatorluğu´ndan günümüze binlerce vakıf intikal etmiştir. Bu vakıfların işleyişini anlatan binlerce vakfiye ise Vakıflar Genel Müdürlüğü Arşivi, Süleymaniye Kütüphanesi gibi muhtelif arşiv ve kütüphanelerde araştırmacıları beklemektedir.
FSM İlmi Araştırmalar İnsan ve Toplum Bilimleri Dergisi, Sayı 8
Yönetici ve Son Kullanıcılar İçin Bilişim Üniversitelerin "Yönetim Bilişim Sistemleri" ve "Bilişim Sistemleri Mühendisliği" programlarındaki “Bilişim Sistemleri Analiz ve Tasarım”, “Yönetim Bilişim Sistemleri” gibi birçok ders için yararlı bir başvuru kaynağı ve ders kitabıdır.
LabVIEW Laboratuvar Uygulamaları
Differential Equations: Problems and Solutions / Diferansiyel Denklemler: Problemler ve Çözümleri İngilizce-Türkçe hazırlanmış ders kitabı.
Divan Şiirinde Şahıslar Mitolojisi
Divan Şiirinde Harf Simgeciliği
Architectural Design Summer Studio Indonesia, 2015 / Mimari Tasarım Yaz Okulu Endonezya, 2015
FSM İlmi Araştırmalar İnsan ve Toplum Bilimleri Dergisi, Sayı 7
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Bülteni, Sayı 14 Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi haber bülteni
Ayasofya ve Onarımları
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Bülteni, Sayı 13 Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi haber bülteni
Architectural Design and Urban Planning Summer Studio 2015, Jerusalem / Mimari Tasarım ve Kent Planlama Yaz Okulu, Kudüs 2015
Osmanlı Menzil Kervansarayları
Şevki Paşa: 1/.5000 Mikyasında Anafartalar ve Seddülbahir Civarı Haritaları Açıklamalı Notlar ve İndeksleri
FSM İlmi Araştırmalar İnsan ve Toplum Bilimleri Dergisi, Sayı 6
Linear Algebra = Lineer Cebir
Elektrik Devreleri Laboratuvarı Deneyleri
FSM İlmi Araştırmalar İnsan ve Toplum Bilimleri Dergisi, Sayı 5 Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi tarafından yayımlanan 6 aylık, hakemli dergi.
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Bülteni, Sayı 12 Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi haber bülteni
FSM İlmi Araştırmalar İnsan ve Toplum Bilimleri Dergisi, Sayı 4
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Bülteni, Sayı 11 Haziran-Aralık 2014
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Bülteni, Sayı-1 Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi tarafından, 3 aylık yayımlanan haber bültenidir
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Bülteni, Sayı-2
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Bülteni, Sayı-3
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Bülteni, Sayı-4
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Bülteni, Sayı-5
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Bülteni, Sayı-6-7
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Bülteni, Sayı 8 FSM Vakıf Üniversitesi tarafından yayımlanan bültenin 8. sayısı.
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Bülteni, Sayı 9
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Bülteni, Sayı 10
FSM İlmi Araştırmalar İnsan ve Toplum Bilimleri Dergisi, Sayı 1 Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi tarafından yayıylanan, 6 aylık, hakemli dergidir.
FSM İlmi Araştırmalar İnsan ve Toplum Bilimleri Dergisi, Sayı 2
FSM İlmi Araştırmalar İnsan ve Toplum Bilimleri Dergisi, Sayı 3 Hakemli, 6 aylık dergi
Said Paşa İmamı Hasan Rıza Efendi (CD İlaveli)
Haliç Yerleşkesi İçin Tasarla
Differential Equations = Diferansiyel Denklemler İngilizce-Türkçe hazırlanmış ders kitabı.
Silsilet’ül-Lisan /Arapça Dil Serisi Başlangıç Seviyesi 1 Birleşik Arap Emirlikleri The Mother Tongue Arabic Langue Center tarafından uzman bir ekip tarafından hazırlanan, Türkiye yayın hakları üniversitemiz tarafından alınan Arapça Hazırlık kitap setidir.
Silsilet’ül-Lisan /Arapça Dil Serisi Başlangıç Seviyesi 2 Birleşik Arap Emirlikleri The Mother Tongue Arabic Langue Center tarafından uzman bir ekip tarafından hazırlanan, Türkiye yayın hakları üniversitemiz tarafından alınan Arapça Hazırlık kitap setidir.
Silsilet’ül-Lisan / Arapça Dil Serisi Arapçaya Giriş 1 Birleşik Arap Emirlikleri The Mother Tongue Arabic Langue Center tarafından uzman bir ekip tarafından hazırlanan, Türkiye yayın hakları üniversitemiz tarafından alınan Arapça Hazırlık kitap setidir.
Silsilet’ül-Lisan /Arapça Dil Serisi Arapçaya Giriş 2 Birleşik Arap Emirlikleri The Mother Tongue Arabic Langue Center tarafından uzman bir ekip tarafından hazırlanan, Türkiye yayın hakları üniversitemiz tarafından alınan Arapça Hazırlık kitap setidir.
Silsilet’ül-Lisan / Arapça Dil Serisi Orta Seviye 1 Birleşik Arap Emirlikleri The Mother Tongue Arabic Langue Center tarafından uzman bir ekip tarafından hazırlanan, Türkiye yayın hakları üniversitemiz tarafından alınan Arapça Hazırlık kitap setidir.
Silsilet’ül-Lisan / Arapça Dil Serisi Orta Seviye 2 Birleşik Arap Emirlikleri The Mother Tongue Arabic Langue Center tarafından uzman bir ekip tarafından hazırlanan, Türkiye yayın hakları üniversitemiz tarafından alınan Arapça Hazırlık kitap setidir.
Silsilet’ül-Lisan / Arapça Dil Serisi İleri Seviye 1 Birleşik Arap Emirlikleri The Mother Tongue Arabic Langue Center tarafından uzman bir ekip tarafından hazırlanan, Türkiye yayın hakları üniversitemiz tarafından alınan Arapça Hazırlık kitap setidir.
Silsilet’ül-Lisan / Arapça Dil Serisi İleri Seviye 2 Birleşik Arap Emirlikleri The Mother Tongue Arabic Langue Center tarafından uzman bir ekip tarafından hazırlanan, Türkiye yayın hakları üniversitemiz tarafından alınan Arapça Hazırlık kitap setidir.
Silsilet’ül-Lisan /Arapça Dil Serisi Arapçaya Giriş 1-2 Çalışma Kitabı Birleşik Arap Emirlikleri The Mother Tongue Arabic Langue Center tarafından uzman bir ekip tarafından hazırlanan, Türkiye yayın hakları üniversitemiz tarafından alınan Arapça Hazırlık kitap setidir.
Silsilet’ül-Lisan /Arapça Dil Serisi Öğretmen Kitabı Birleşik Arap Emirlikleri The Mother Tongue Arabic Langue Center tarafından uzman bir ekip tarafından hazırlanan, Türkiye yayın hakları üniversitemiz tarafından alınan Arapça Hazırlık kitap setidir.
HIZLI MENÜ